Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1894 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1893
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1893

3-1-1893
Een man, die gisteren in de Marnixstraat van een in beweging zijnde tramwagen sprong en daarbij viel, heeft zich zoo ernstig bezeerd, dat hg per vigelant huiswaarts moest gebracht worden.

Een diamantslijper, die gisteren in de Marnixstraat van een in beweging zijnde tramwagen sprong, kwam daarbij te vallen, waardoor hem de rechterarm op twee plaatsen gebroken is. Hij is naar het Binnen Gasthuis geleid.

4-1-1893
Ter Secretarie zijn ter lezing gelegd:
No. 1. Voorstel van het Raadslid Mr. F. S. van Nierop op het tweede amendement van de Heer Korthals Altes op art. 13 van de voordracht no. 474 (tramvoordracht) te lezen als volgt; „Indien in eenig jaar de concessionaris volgens de eerste alinea van dit artikel tot geene uitkeering aan de gemeente verplicht is en de exploitatie van lijnen op de wijze, bedoeld bij alinea 2 van art. 10, niet heeft gedekt de kosten van tractie en bediening, wordt dit verlies door de gemeente aan den concessionaris vergoed , echter tot geen hooger bedrag dan noodig is om de netto-winst aan te zuiveren tot: 1°. 5 pCt. over het gestorte kapitaal, en 2°. het bedrag, hetwelk in vorige jaren minder dan 5 pCt. over het destijds gestorte kapitaal mocht zijn behaald, in zooverre dat bedrag niet reeds uit genoten winst van volgende jaren mocht zijn aangezuiverd;" en bij aanneming van het amendement art. 20, al. 1 der voordracht te lezen als volgt: „In de gevallen, waarin de gemeente bevoegd is eenige handeling te verrichten of te doen verrichten, te vorderen, dat iets door den concessionaris wordt gedaan, toegelaten of wel nagelaten, en in éen woord wanneer deze concessie, als gevolg van eenige handeling, van een gebod of verbod, voorschrijft de betaling eener nader te bepalen som of eventueel de vergoeding van te maken kosten, heeft de gemeente het recht, te vorderen, dat de schatting dezer som of van de kosten voor 'hare rekening door deskundigen vooraf plaats heeft, opdat de gemeente, na van die schatting kennis gekregen te hebben, kunne besluiten, om tot den in uitzicht gestelden maatregel al of niet over te gaan, en alzoo zonder dat de gemeente door het vragen en verkrijgen dier schatting gebonden is.''

Uitslaande brand in een confectiemagazijn, Vijzelstraat 53.
De politie slaagde er in, in de vrij nauwe straat, die natuurlijk dadelijk opgepropt stond met toeschouwers en nieuwsgierigen, het verkeer zoo goed als mogelijk was te regelen, zodat zelfs de tramdienst geen belangrijke vertraging ondervond, hoewel de rails vlak langs het brandende huis lopen.

5-1-1893
GEMEENTERAAD
Zitting van Woensdag 4 Jan.
(Bij de ingekomen stukken bevindt zich een)
Verzoek van J. Hellingman Cz. c. s., dat de nodige maatregelen worden genomen tot het verkrijgen van een tram langs de Barentszstraat en de Westerdoksdijk, in verbinding met het Haarlemmerplein en het Centraalstation—Dam. (Zal worden behandeld) Bij de voordracht. (No.474 inzake de tramconcessie)

6-1-1893
Zitting van Woensdag 4 Jan. 's nam. 1¼ uur.
Aan de orde is thans de voortzetting van de behandeling van de tramvoorstellen. Alle artikelen waren vastgesteld, behalve een nadere formulering van art. 13 en art. 26. Door den Heer Korthals Altes was een amendement ingediend om in art. 13 de bepaling op te nemen: (zie 4-1-1893)
De Heer v. Nierop krjjgt het woord tot verdediging van zijn amendement. Spr. wil niet reageren op het besluit, dat er arbeiderstrams zullen rijden, maar hij meent toch, dat dit besluit volkomen in de lucht hangt. Men weet niets af van het uur, waarop de trams moeten beginnen te lopen, of hoe groot hun aantal moet zijn. De concessionaris dus kan hoegenaamd geen raming van kosten maken, en hij zou aan de andere kant, waar niets bepaald is, ook zo weinig mogelijk kunnen doen en dus de bepaling ontduiken. De gegadigden zullen zich dus of onthouden van mededeling, of zij zullen zich dekken voor de schade van de arbeiderstrams door in te schrijven tegen een hoog tarief. Het een noch het ander acht spr. in het belang van de gemeente. Hij meent, dat ook de gemeente de risico voor de ochtendtreinen moet dragen. B. en W. behoeven dit niet te doen — zoo zou sprekers wens zijn — als na een schatting door deskundigen blijken zou, dat het risico te groot zal worden. Sprekers amendement komt geheel overeen met dat van den Heer Altes.
De Heer Pijnappel komt erop terug, dat de zaak van de arbeiderstrams slecht is geregeld. Wenste men dat nu nog te verbeteren, dan zou hij meegaan, maar dit doet men niet door de schade te werpen op de rug van de gemeente. Hij zou het dus wenselijk achten als over de zaak de discussies heropend werden.
De Heer Korthals Altes betoogt, dat zijn amendement de strekking heeft om de bezwaren te voorkomen, welke de Heer Pijnappel vreest: onbekendheid van de concessionaris met de omvang van een eventueel verlies. De Heer Korthals Altes trekt zijn amendement in, nu het zijne door dat van de Heer v. Nierop (verduidelijkt) wordt weergegeven.
Nadat de Voorzitter nog heeft duidelijk gemaakt, dat door het amendement-Van Nierop de onzekerheid wordt weggenomen, en de Heer Serrurier een redactiewijziging van dat amendement heeft voorgesteld waardoor het meer overeenstemt met een overeenkomstige bepaling in de concessie der A. O. M. en dus ook hier de exploitatiekosten zullen berekend worden per treinkilometer, merkt de Heer Muller op, dat het systeem-Van Nierop hierop neerkomt, dat men niet dan schuchter een proef met arbeiderstrams zal nemen. De discussies worden hierna gesloten en het (door B. en W.) gewijzigde amendement-Van Nierop in stemming gebracht. Het werd met 21 tegen 4 stemmen verworpen. Hiermede was het gehele cahier de charges vastgesteld. Het werd thans en bloc in stemming gebracht en met 27 tegen 8 stemmen aangenomen.
Tegen stemden de h.h.: v. Ogtrop, Vas Visser, v. Eeghen, Bake, v. Nierop,, Geertsema, H. S. van Lennep en Heineken.

12-1-1893
De schaatsenrijders, die vanmiddag niet in de gelegenheid waren om een tochtje te maken werden zo goed mogelijk schadeloos gesteld door het bestuur van de IJsclub, die voor muziek had gezorgd. Het was er druk en vrolijk op de baan. Hedenavond zal de club ook geopend wezen Voor wie het nog niet mochten weten delen wij mede, dat men het aan de tramwagens kan zien of 's avonds de baan open is. De bordpapieren plakkaten blijven dan namelijk in de trams staan, terwijl deze er in 't omgekeerde geval, als de baan 's avonds dicht is, er 's middags om een uur of vier uitgenomen worden.

Van en naar Sloterdijk werden Zondag niettegenstaande dat, èn de ijsbaan èn de Haarlemmerweg de helen dag als bezaaid met mensen waren, door de tram ruim 700 personen vervoerd, een getal, dat zelfs bij zomerdag nooit bereikt wordt.

28-1-1893
Concessie voor het leggen, hebben en exploiteren van tramwegen op de openbare gemeentegrond en van een stoompont in het openbaar gemeentewater.
B en W brengen ter openbare kennis, dat de bepalingen van bovengenoemde concessie zijn te verkrijgen ter Stadsdrukkerij Nes No. 43. Zij nodigen belanghebbenden uit, om, zo zij bereid zijn een concessie volgens de bedoelde bepalingen te aanvaarden, hun gezegelde biljetten van inschrijving, houdende opgave van den in artikel 11 sub a der bijzondere bepalingen, in te vullen maximum kilometerprijs, vergezeld van de bij § 3 der algemene bepalingen genoemde en daarbij nader omschreven bescheiden, in gesloten omslag uiterlijk op 1 Juni 1893, des middags te 12 uren ter GemeenteSecretarie, afdeling Publieke Werken, kamer No. 91, in te leveren.

31-1-1893
Een zeergeachte stadgenote is Zaterdagavond plotseling overleden. Mevr. de Wed. C. J. Cox—Prince, hoofd der vierde klasse Meisjesschool op het Frederiksplein, is die avond, in de tram naar huis rijdende, onderweg ongesteld geworden en bleek, na inmiddels in een vigilante te zijn overgebracht, bij aankomst aan de woning op het Frederiksplein reeds te zijn overleden

6-2-1893
De schrijver van een ingezonden stuk maakte zich tot tolk van velen, die „tegen comedietijd" van het Leidscheplein in de richting van de Plantage willen vertrekken met de tram. Op sommige avonden immers is het een waar gevecht om een plaats; de aankomende trams worden bestormd en de vertrekkende zijn in een oogwenk stampvol, terwijl er toch telkens nog een menigte ongeduldigen moet blijven wachten. En van het instappen onderweg is daardoor volstrekt geen sprake. De schrijver meent, dat de A. O. M., — aan wie hij overigens allen lof brengt voor de regeling van de dienst — het „eenvoudige middel" zou kunnen toepassen om tegen half acht nog zeven of acht extra wagens van het Leidscheplein te doen afrijden.
Van de meest bevoegde zijde is ons verzekerd, dat de Maatschappij inderdaad het mogelijke doet en bereid is middelen te overwegen om het grotere verkeer op sommige plaatsen te bevorderen, maar.... er bestaan verschillende bezwaren van praktische aard. Het middel, door de inzender aangegeven, is dan ook inderdaad niet zoo eenvoudig, als het hem zelf wel toeschijnt. Op de bedoelde tijd is het op andere lijnen immers óok druk; het verplaatsen van materieel voor een korte tijd (de wagens zouden nog weer terug moeten ook !) gaat zeer moeilijk, zonder dat andere lijnen er onder lijden, en bovendien — en dit is iets, wat nog 't zwaarst van al moet wegen — de noodhulp-paarden, die hierbij nodig zouden zijn, zijn volstrekt niet op hun gemak op een vreemde lijn. Hierdoor vooral is het middel feitelijk niet uitvoerbaar. Het enige, wat er dus op zit, is dit dat het publiek een beetje rekening houdt met deze moeilijkheden en zich er aan gewent, wat vroeger van huis te gaan op tijden, dat het tramverkeer aldus spontaan wordt vergroot. In dit opzicht is het dus hiermede enigszins als met de vervroegde winkelsluiting: als men kort voor negenen op inkopen uitgaat, vindt men de winkel allicht gesloten.

9-2-1893
Gistermiddag is een 17-jarige jongen, die gezeten was op het vélocipede-vleeskarretje van de Heer Zeehandelaar, bij het uitwijken voor de tram ter hoogte van de Kosterbrug in de Overtoomsche vaart gevallen. Zowel het voertuig als de berijder zijn door burgers spoedig op het droge gebracht.

15-2-1893
Onlangs deelden we de korte inhoud mede van een ingezonden stuk, waarin de schrijver de aandacht vestigde op het overmatig drukke verkeer langs de tramlijn Leidscheplein—Plantage tegen „comedietijd." De praktische bezwaren tegen zijn middel — het rijden van extra wagens — werden toen tegelijkertijd aangeduid.
Een ander inzender, die zich de aangegeven bezwaren kan begrijpen, meent thans een meer doeltreffend middel te hebben gevonden. Hij stelt nl. voor een paralleltramlijn te leggen langs de gehele Stadhouderskade, van de P. C. Hooftstraat naar de Plantage. De bewoners van de Amsteldijk, van de gehele Stadhouderskade en alle daarachter liggende straten zouden daarmede zeer zijn gebaat, door de aldus verkregen kortere verbinding met het Concertgebouw, het Vondelpark enz. Een dergelijke lijn zou dus, naar de mening van dezen inzender, zeker renderen.

23-2-1893
Reeds jaren was er sprake van de aanleg van een stoomtrambaan langs het Noordzeekanaal ter korte verbinding van IJmuiden naar Amsterdam. 't Heet thans dat deze lijn door de Staat zou worden gelegd.

Een werkman die voor een handkar liep werd aan de Katterburgergracht door een tramwagen aangereden. Inwendig gekneusd werd de man naar het Binnengasthuis gebracht.

3-3-1893
Door de Amsterdamsche Omnibus- Maatschappij werd heden in het openbaar aanbesteed: Het bouwen van een stalgebouw voor 81 paarden, met remise voor tramwagens, ziekenstal, smederij, woning en bijkomende werken op een terrein in het Willemspark, gem. N.-Amstel. Van de 26 inschrijvingen bedroeg do hoogste ƒ 87,400; laagste van H. E. Hendriks, te Oss, ƒ 73,890.

10-3-1893
Dinsdagmiddag zijn in de Plantage Middenlaan twee kinderen, (broertjes) wonende in de Kerkstraat, door de tram aangereden. Het ene kwam met de schrik vrij, maar de andere, een vierjarig knaapje, geraakte met een der beentjes onder de wielen. Het arme kind werd in een der nabijgelegen huizen binnengedragen en daarna naar het Isr. ziekenhuis vervoerd. Hij was zo ernstig gewond dat het been waarschijnlijk geamputeerd zal moeten worden. De kinderen wilden nog over de rails lopen niettegenstaande de koetsier luid belde en zoveel mogelijk remde, helaas, zonder dat het baten mocht.

14-3-1893
Thans eindelijk is een begin gemaakt met de verlenging van de trambaan Dam—P.C. Hooftstraat naar de Parkweg en het Willemspark.

16-3-1893
Gisteravond hebben onbekend gebleven jongens op verschillende plaatsen in de stad blikken doosjes met percussies op de tramrails gelegd, o. a. in de Paleisstraat bij de Kalverstraat, waar omstreeks tien uur bij het passeren van een tram met een zware, rollende slag, alsof een geweer of zwaar pistool werd afgeschoten, een van die dingen ontplofte. Het gevolg was, dat in een oogwenk de straat geheel vol mensen stond, die van alle kanten op het geluid kwamen aangesneld. Maar niemand wist te vertellen wat er eigenlijk gebeurd was, zodat de nieuwsgierigheid niet bevredigd kon worden en ieder weldra zijns weegs ging.
Later werd door een hoofdconducteur, die op onderzoek uittoog, het vernielde doosje gevonden.

1-4-1893
Gisteren werd in Eensgezindheid de algemene jaarlijkse vergadering gehouden van aandeelhouders der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij. Vertegenwoordigd waren 92 aandelen, recht gevende op 82 stemmen. Het proces met de gemeente Amsterdam, sedert 1891 hangende, werd door arbiters in het voordeel der vennootschap gewezen. Het kapitaal bleef onveranderd 1 miljoen.
Onder verschillende andere cijfers werd nog gemeld, dat 762 personen in dienst zijn der Maatschappij; aan salarissen werd uitgekeerd ƒ510,429; 34 personen, die 10 jaar, en 19, die 15 jaar in dienst waren kregen ƒ 50 en ƒ 100 gratificatie.
De gezamenlijke lengte bedroeg 27,096 meter, waarvan 22,000 meter dubbel spoor; het aantal wagens was 193; aangekocht werden 126 paarden van gemiddeld ƒ463, verkocht werden er 61; het verlies bedroeg per paard en per dag 11 cent.
De netto-opbrengst vau het vervoer beliep ƒ 1,243,160; de opbrengst per passagier bedroeg 6,67 cent of 0,02 cent meer dan in het vorige jaar. De exploitatiekosten waren 75,6 %, met inbegrip van de uitkering aan de gemeente.
De commissie, belast met het nazien der rekening, deed hierna verslag en verklaarde de balans en winst- en verliesrekening volkomen akkoord te hebben bevonden.
De Heer C. V. Gerritsen verkreeg nu het woord tot het doen van enkele beschouwingen en herinnerde daarbij aan hetgeen hij vorig jaar reeds had ter tafel gebracht. Toen echter was men daarop niet voldoende voorbereid. Nu zou het Bestuur wel voldoende gelegenheid hebben gehad tot voorbereiding. Spreker bracht alleszins hulde aan het bestuur voor het gehouden beheer, waardoor zulke financiële resultaten werden bereikt: gemiddeld 9 ½ pCt. gedurende een bestaan van 20 jaar. De maatschappij is in dit opzicht schier onovertroffen. Wij, aandeelhouders, zijn hogelijk ingenomen — zei spr. — met een dergelijk cijfer, maar daarmee is dan ook alles gezegd, want nu de schaduwzijde. Kunnen wij een dergelijk dividend aanvaarden met de wetenschap van de treurige toestanden onder het personeel? Mogen wij, aandeelhouders, na de enquête, die plaats heeft gehad, weer berusten in dit hoog dividend? Het bestuur heeft in de vorige vergadering verzekerd dat de verklaringen voor de 'enquête moeten worden gewaakt, toen zijn er cijfers en diensttijd genoemd welke onjuist waren. In hoever deze tegenspraak juist is, kan niet worden gecontroleerd. De enige getuigenissen, die voor de enquête, onder ede afgelegd....
De Heer Schadd -. „Welnee, niet onder eede...."
De Heer Gerritsen: „Nu goed, dan niet onder ede."
Spr. herhaalt enige cijfers uit het enquêteverslag. De stalknechts krijgen ƒ 9 à f 10 loon per week, bg een diensttijd van 17 à 18 uur per etmaal. Dit noemt spreker een hongerloon, evenals dat van ƒ 8 van de wisselwachters. De koetsiers hebben een vrij bevredigend loon, 12 à 14 gulden, maar dat van de conducteurs is stellig te gering. De werktijd is zeker veel te lang. Voor de enquête is verklaard, dat die der conducteurs 16 à 17 uur bedraagt per etmaal; maar zelfs wanneer dit overdreven is, stel dat het slechts 15 uur is, dan is het toch veel te lang. Spr. verwijst naar Zwitserland voor de werktijd bij het vervoer als wettelijk maximum bepaald op 12 uren. Een maatschappij als deze, die zo welvarend is, moest hier een voorbeeld geven. Spr. heeft nog meer grieven en hoopt deze thans te kunnen uiten, zonder dat hem, als het vorige jaar, het woord wordt ontnomen. De schafttijd van 80 minuten voor de conducteurs is veel te kort, want zij kunnen toch niet allen bij een eindpunt wonen, en mogen niet eens in die tijd van de tram gebruik maken. Het aantal vrije dagen is ook veel te gering, zoals spr. op grond der enquêtecijfers uiteenzet (conducteurs eens in de 17 dagen). Bij ziekte keert het bestuur (de aandeelhouders hebben nl. in deze zaken niets te beslissen) slechts 2/3e van het loon uit. Wanneer dus eenmaal ziekte geconstateerd wordt, dan wordt b.v. van een loon van ƒ9 nog ƒ3 gekort, en dat juist wanneer 't het meest nodig is in het gezin. Al heeft het Gemeentebestuur voorlopig de Maatschappij vrijgelaten ter zake van pensionering, de aandeelhouders zijn gehouden niet toe te laten dat het personeel in deze is overgelaten aan willekeur van het Bestuur. Het personeel behoort te weten waarop het kan rekenen. Ten slotte herhaalde de spreker een wens, welke reeds in een vorige vergadering door den heer Den Tex was uitgesproken, nl. dat de algemene vergadering voortaan ook toegankelijk zou zijn voor de vertegenwoordigers der pers. Dit achtte spr. in alle opzichten gewenst en billijk.
Na deze toelichting stelde de Heer Gerritsen de volgende motie: De vergadering, gehoord de mededeling betreffende de staat der vennootschap, verklaart: onder uitnodiging aan het bestuur om ten aanzien van het personeel der Maatschappij maatregelen te treffen, die er toe leiden, dat:
1. geen lager loon dan ƒ 12 per week wordt uitbetaald;
2. de diensttijd — behoudens in buitengewone gevallen — niet langer duurt dan 12 uur per etmaal (excl. schafttijd);
3. een schafttijd van 1½ uur in den namiddag wordt toegestaan;
4. iedere week één geheel vrije dag wordt genoten en deze minstens éénmaal per maand op Zondag valt ;
5. in geval van ziekte kosteloos geneeskundige hulp wordt verleend en het volle loon wordt uitbetaald;
6. zolang de bij de concessie voorgeschreven maatregelen tot pensionering wegens ouderdom of invaliditeit niet zijn genomen, een voorlopige regeling van deze aangelegenheid in het leven wordt geroepen en ter kennis van het personeel wordt gebracht;
en onder uitnodiging tevens om voortaan de vertegenwoordigers der pers in de gelegenheid te stellen de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, dank te zeggen voor het mede ten bate der aandeelhouders in alle opzichten uitnemend gevoerde beheer.
Mr. E. Lioni stelde voor, dat het bestuur schriftelijk preadvies zou afleggen over deze motie, om in een volgende vergadering drukker, bezocht dan deze, daarover te beraadslagen. Deze vergadering was niet voldoende op een discussie voorbereid.
De Heer Schadd was van mening, dat er op die wijze te veel betekenis werd gehecht aan de motie van de Heer Gerritsen. Diens cijfers zijn geheel onjuist, en welke waarde men aan zijn beweringen heeft te hechten, kan blijken uit zijn verklaring, dat de enquêteverhoren onder ede werden afgenomen! Dat is een vergissing, die men niet van een Kamerlid zou verwachten. Spr. zette voorts uiteen dat het hier geen vergadering was van het personeel, maar van oprichters der maatschappij, niet geroepen om studie te maken over de sociale kwestie, maar die hun geld goed willen beleggen. Is het dan niets dat deze maatschappij in geheel Europa bovenaan staat, wat het personeel aangaat, in uiterlijk en levensomstandigheden.
De Heer Gaastra merkt op, dat men nergens dan in Amsterdam zulke paarden, zulke conducteurs en zulke wagens heeft. Spr. die uit Den Haag komt, kent de lonen hier niet, maar acht het verkeerd de lonen op te drijven, want dat zou maar jaloezie wekken.
Mr. Lioni bleef bij zijn meening, dat het beter was dat de Heer Schadd niet thans de aangevoerde grieven beantwoordde. Wanneer de cijfers niet juist zijn, dan is het zaak ze nader te weerlegden. Het best zou zijn een overzicht van de lonen, vergeleken met andere maatschappijen. De Heer Gerritsen bedenkt niet welke grote gevolgen een schijnbaar kleine verandering in de cijfers kan teweegbrengen. Zoo zou het hele winstcijfer teloor gaan, wanneer alle lonen met 1 gulden stegen en de werkdagen met 1 uur verminderden.
De Heer Gerritsen achtte het een verwerpelijke tactiek om, zoals de Heer Schadd deed, het gewicht te leggen op een bijzaak als de kwestie der verklaringen onder ede. Wanneer de heren Schadd of Schmitz tegenover de cijfers van de getuigen voor de enquête andere cijfers stellen, dan is voor spr. de zaak daarmede nog niet uit. dan dient er nog een onderzoek te volgen en voor onware verklaringen kunnen de getuigen althans vervolgd worden de declaranten hier niet. De Heer Schadd verklaart niet, dat het onmogelijk is de maatregelen, in de motie bedoeld, te nemen maar zegt, dat het blijken zou bij de invoering, dat de motie niet veel te betekenen had. Spr. houdt zich dus aan de gestelde motie en verzet zich tegen het voorstel-Lioni om de zaak te verdagen. Hij merkt nog op, dat hij zijn aandelen heeft gekocht voor een gemiddelde prijs van 200 pCt., maar niettemin wenst hij onder de tegenwoordige voorwaarden geen aanspraak te maken op de behaalde baten. Dit trouwens in antwoord op den Heer Lioni. Hoofdzaak is dat de hongerlonen worden verbeterd, opdat niet langer de publieke liefdadigheid behoeft te worden ingeroepen voor het personeel der A. O. M.
De Heer Schadd acht de kwestie van de verklaringen onder ede goed voor een debatingclub en zal daar niet meer over spreken. Spr. verklaart dat de gemiddelde arbeidsduur van het personeel is 11 uur, zegge elf uur per dag.
De Heer Gerritsen: „Nu ja, berekend over 365 dagen, dus met. inbegrip van de vrije dagen . . . ."
De Heer Schadd: „Natuurlijk !" Spr. herinnert dat de verklaringen van de enquête sedert uitvoerig zijn weerlegd en onjuist bevonden. Daarvan schijnt de Heer Gerritsen niets te hebben vernomen. Wanneer het loon verhoogd wordt hier of daar, moeten alle lonen noodwendig stijgen. En welke onjuistheden bij de berekening der lonen. Die der koetsiers heten hoog genoeg, maar het is toch een feit dat ieder koetsier graag onmiddellijk met een conducteur wil ruilen. Of moet men in het oog houden, dat de conducteurs bijzondere baten hebben van het publiek? Dat bedraagt wel eens 5 gulden per week! En de ziekengelden zijn laag. wordt gezegd, maar er is vergeten, dat de meesten in een ziekenfonds zijn. Wanneer men orde wil houden moet men het vertrouwen weten te bewaren van de aandeelhouders. Wat de pers betreft, welnu, die is er thans ook, maar zij hoort niet thuis in een huishoudelijke vergadering. Wij willen niet zijn — zoo eindigde spreker — filantropen, maar willen onze zaken en die va het personeel behartigen en we willen ook niet doen als de gemeenteraad, die terug moest komen op een genomen besluit, zo belangrijk als dat van de verlaging van bruggen en het asfalteren.
De Heer Gerritsen protesteert tegen deze uitlating van de Heer Schadd. Het gaat niet aan zo smadelijk over de gemeenteraad te spreken. Overigens meent spr., dat het bestuur in elk geval bij ziekte de bus moet betalen. De kans om ziek te worden is zeer groot voor het personeel.
Stemmen : Wel nee, volstrekt niet,...
De gemiddelde diensttijd is volgens spr. veel hoger dan 11 uur daags, omdat men de vrije dagen er geheel behoort af te trekken.
De Heer Gaastra wil de Heer Gerritsen interpelleren over zijn maidenspeech in de Tweede Kamer betreffende de maatschappij Nederland. Na enige discussie wordt dit punt echter, als buiten de orde, voorbijgegaan.
De Heer Van der Vies, bestuurslid, en na hem ook de Heer Vorstius, verklaren, dat de tevredenheid onder het personeel inderdaad niets te wensen overlaat. Op verzoek van eerst genoemden geeft de Heer Schadd nog eenige cijfers uit den mutatiestaat.
Uit den dienst gingen van de 730 man slechts 8 personen, er overleden 10 en slechts vier gingen vrijwillig. Na enige verdere opmerkingen werd de motie in stemming gebracht. Zij werd verworpen met 53 tegen 29 stemmen. Tot leden der commissie voor het nazien van de rekening werden gekozen de heeren Lioni, Tegelberg en Muysken met ongeveer 37 stemmen. (De heeren Van Coeverden, Gerritsen en Mr. Boas kregen 29 stemmen.) Tot plaatsvervangers werden gekozen de heeren Kalff, Vorstius en Van Langerhuyzen.
Hierna werd de vergadering gesloten. Uit het jaarverslag is nog gebleken dat het eindcijfer van het vervoer ƒ 71.000 hooger was dan het vorige jaar; loen bedroeg het ƒ 1,171,426. Het aantal passagiers was 18,625,472, tegen 17,448,826 in 1891.
Aan de gemeente wordt voor haar aandeel in de opbrengst van het vervoer en voor het onderhoud en schoonhouden der bestrating voldaan ƒ 91,883,45 .

8-4-1893
De firma Jan L. C. Kotting heeft wederom in de tramwagens der A. O. M. twee verschillende transparanten met advertenties aangebracht.

10-4-1893
Brand in de Jodenbreestraat, nr 7. Het geval veroorzaakte daar in de buurt heel wat drukte en beweging. Het was er zo’n gedrang, dat het tramverkeer er geruime tijd door gestremd was, en er was soms zulk een herrie, dat het de politie nu en dan moeite kostte, de orde te handhaven.

13-4-1893
Door de recherche is een berucht zakkenroller gearresteerd. Het is zekere De H., op wie de politie reeds lang het oog hield, doch die haar tot nog toe te slim af was. Hij ontrolde enige dagen geleden op de Dam een heer diens gouden horloge Op aanwijzing van een tramconducteur, die de diefstal gezien had, werd hij gevat, maar hij wist bij een worsteling met de politieagent, die hem naar het bureau achter de Hal zou brengen, het gestolen horloge weg te werpen. Dit werd echter gezien door een jongen, die het horloge opraapte en aan het bureau bracht. Voorlopig werd De H. toen op vrije voeten gesteld, maar gisteren is hg op last van de rechtbank in hechtenis genomen. Een voordeel in de komende drukke dagen is zeker, dat dit sinjeur al vast van den vloer is. (zie bij 18-5-1893)

24-4-1893
Het dubbel tramspoor is in de Parkweg (Nieuwer-Amstel) gereed gekomen, zodat slechts de verbinding met de P. C. Hooftstraat nog gelegd moet worden.

28-4-1893
Op het Leidscheplein trachtte een schipper van een in beweging zijnde tramwagen af te springen. De man struikelde en deed zulk een lelijke val, dat hij naar het Buiten Gasthuis gebracht moest worden.

29-4-1893
Hier ter stede is in de ouderdom van ongeveer 70 jaar overleden de Heer F.J.W.H. Schmitz, een zeer bekend Amsterdammer, wiens verscheiden in vele kringen zal worden betreurd. De Heer Schmitz was chef der firma Wijnand Fockink. Hij had zitting in een groot aantal commissies en verenigingen van openbaar nut. Hij was o. a. lid van Provinciale Staten, lid van het Burgerlijk Armbestuur, van het hoofdbestuur der Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden, penningmeester van de Prins Alexander Stichting, bestuurslid van „Kindervoeding", van het Burgerziekenhuis, commissaris van „de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente," mededirecteur van de Amsterdamsche Omnibus-Maatsohappij, lid van de raad van beheer der Nederlandsch-Indische Tramweg-Maatschappij enz. enz.

3-5-1893
In de Linnaeusstraat sprong een man van een in beweging zijnde tramwagen. Hij had het ongeluk te vallen en zich zo te bezeren, dat hij in het Burgerziekenhuis verbonden moest worden.

5-5-1893
In de gisteren gehouden Gemeenteraadszitting (was) Onder de ingekomen stukken …. een verzoek van de Amsterd. Omnibusmaatschappij, tot het door middel van elektriciteit (te ontlenen aan een bovengrondse geleiding) doen voortbewegen van hare tramwagens.
Aanvankelijk wordt de vergunning gevraagd voor de volgende lijnen: Willmspark—P.C. Hooftstraat—Dam, Vondelstraat—Dam, Dam— Centraalstation, Dam—Haarlemmerplein, Haarlemmerplein—Leidscheplein, Leidscheplein—Amstelveensoheweg. Het verzoek werd gesteld in handen van B. en W. tot preadvies.

De vereniging van conducteurs en koetsiers der A. O. M. „Ons Belang" hield hedennacht in het gebouw d'Geelvinck een goed bezochte vergadering, ter bespreking van de belangen van het trampersoneel en tot het maken van propaganda voor „Ons Belang." De secretaris zette het streven van de vereniging nader uiteen en schetste haar ontstaan, hoe zij door een 26-tal mannen werd opgericht en thans reeds 170 leden telt. Het streven van „Ons Belang" is het bevorderen van het stoffelijk welzijn van het personeel, het verkrijgen van betere toestanden en het in 't leven roepen van een pensioenfonds. Zoals reeds gezegd telt de vereniging thans 170 leden; staande de vergadering traden nog een twintigtal nieuwe leden toe, na een woord van opwekking van de voorzitter, die krachtig op samenwerking aandrong en de aanwezigen uitnodigde de vereniging te steunen en haar streven te helpen bevorderen. Ook het publiek kan daartoe medewerken, door als donateur toe te treden of een bewijs vau zijn instemming te zenden aan den penningmeester J. J. Luyks, 2e Jan v. d. Heijdenstraat 60.

18-5-1893
De zakkenroller op de tram, Abraham Izak de Haan, is gisteren wegens het rollen van een horloge door de Amsterdamse Rechtbank veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf.

20-5-1893
Een tweetal mannen liepen in druk gesprek al pratende over de Dam. Plotseling zag een hunner eer. leren etui op den grond liggen. Hij raapte het op, maakte het open en zag tot zijn verrassing het een fraai gouden dameshorloge bleek te bevatten, met nikkelen ketting. De beide mannen kwamen overeen om hun vondst te deponeren aan het politie-burean achter de Hal en gingen door de Damstaat daarheen op weg. Ondertussen scheen de vinder een klein beetje berouw te hebben gekregen van zijn zo spoedig genomen besluit en scheen zijn lust, om het horloge aar 't bureau te brengen, aanmerkelijk te bekoelen. Hij zocht ten minste twist met zijn kameraad en wilde er hard van door gaan. De ander die dat begreep, hield echter de vluggert stevig vast; de eerste wilde zich weer losrukken en zo ontstond een worsteling, die natuurlijk dadelijk een groot aantal nieuwsgierigen lokte. Er kwam ook een agent hij, die de vechtersbazen scheidde en aan wie de mannen vervolgens haarfijn vertelden wat er gebeurd was. De agent verzocht toen beide mannen om mee in het bureau te gaan, waar het gevonden horloge afgegeven werd. Enige uren later kwam reeds de eigenares het opvragen. het was een dame, die het etui vermoedelijk bij het uitstappen van de tram verloren had.

24-5-1893
Bij van Holkema & Warendorf is weder een nieuwe druk verschenen van de praktische Plattegrond van Amsterdam. Hij is voor 1893 herzien door A. J. van der Stok Jr.
Bij middelen van vervoer is niet aangegeven dat de A. O. M. retourkaartjes uitgeeft;

Pinksteren.
In jaren heeft men niet zulke heerlijke Pinksterdagen beleefd als deze laatste, maar het moet worden gezegd, dat de mensen getoond hebben ze op prijs te stellen. Reeds Zondag was de drukte in de stad zeer groot, al werd zij nog door die van gisteren verre overtroffen. Het verkeer in alle richtingen was dan ook buitengewoon levendig: de trams waren voortdurend zwaar bevracht, de booten aan het IJ steeds overvol en de treinen — er waren alleen uit Rotterdam 14 extra treinen — brachten aldoor honderden reizigers aan en weer honderden anderen naar elders. Maar dit alles haalde nauwelijks bij het verkeer per as, in het bijzonder op de tweede dag; de zonderlingste vehikels werden tot pleziervoertuigen ingericht, omdat de gewone rijtuigen al spoedig niet meer te krijgen waren. Voor wie het dus feestdagen mochten wezen, voor de arme paarden zeker niet.
Ten bewijze van de drukte op de beide dagen laten wij hier enige cijfers volgen. De Gooische Stoomtram vervoerde 5733 personen. De Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij vervoerde Zondag 78,000, Maandag 110,000 personen.

26-5-1893
Heden is de nieuwe verlenging van de lijn naar de Parkweg geopend. De trams naar de P. C. Hooftstraat rijden dus niet langer tot het einde van die straat en de borden zijn sedert heden herdoopt, zodat het opschrift „P. C. Hooftstraat" vervangen is door „Willemspark."

In de Verlengde Vondelstraat is men bezig met het leggen van de rails, voor de verlenging van de lijn Dam—Vondelstraat.

3-6-1893
Men zal zich herinneren dat inde Raadszitting van 4 Januari jl. de concessievoorwaarden werden vastgesteld voor de aanleg en exploitatie van tramwegen in de buitenwijken. Zij behelsden de bepalingen volgens welke gegadigden konden aanleggen de lijnen: Haarlemmerplein—Nassaukade— Leidschebosch, Leidschebosch—Amsteldijk, Handelskade—de Ruyterkade—Stationsplein, Stationsplein—De Ruyterkade—Haarlemmerplein en een stoompontverbinding van de beide Amsteloevers. Gistermiddag te 12 uren was de termijn voor de levering van inschrijvingsbiljetten gesloten. Het resultaat is geweest, dat zich geen enkele gegadigde heeft aangemeld.

8-6-1893
Zitting van Woensdag 7 Juni,
De Weth. Serrurier deelde namens B. en W. mee, dat voor de aanleg van tramlijnen in de buitenwijken geen inschrijving was ingekomen. Alleen was in de bus gevonden een mededeling van de „Algemeine Electricitäts Gesellschaft" te Berlijn, dat zij bereid was in te schrijven, indien het aandeel voor de gemeente in de netto winst zou verminderd worden en indien de sociale bepalingen van de art. 21 en 22 zouden komen te vervallen. B. en W. zullen nu nadere voorstellen omtrent deze lijnen bij de raad indienen.

20-6-1893
In een der laatste zittingen van de Gemeenteraad kwam een verzoek in van de Amst. Omnibus- Maatschappij om, bij wijze van proef op enkele aangewezen lijnen elektriciteit te mogen bezigen als beweegkracht Dit adres werd in handen van B. en W. gesteld tot preadvies. Dat dit preadvies niet al te lang op zich zal laten wachten, mag afgeleid worden uit het feit dat dezer dagen de Wethouder en de Directeur van P. W. met de Directeur van de A. O. M. de elektrische tramaanleg van Bremen in ogenschouw zijn gaan nemen.
Wij kunnen natuurlijk niet vooruitlopen op de mededelingen, welke door het Gemeentebestuur in de Raadszitting waarin de zaak behandeld zal worden, gedaan zullen worden. Dat omtrent hetgeen in Bremen op dit gebied te zien valt, de indruk echter niet ongunstig zal geweest zijn, mag met vrij grote zekerheid worden aangenomen. Bij de A. O. M. — dit kunnen wij wel zeggen — bestaat het voornemen om, indien de Raad de nieuwe beweegkracht goedkeurt de elektriciteit toe te passen op al haar lijnen.
Indien dit geschiedt dan is Amsterdam lang niet de eerste grote stad waar de paardentrams zullen zijn verdrongen door elektrische. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat wij tamelijk wel achteraan komen.
Het nut en de geriefelijkheid van elektriciteit als beweegkracht op den trap, welke de techniek thans bereikt heeft, wordt algemeen en allerwege in het buitenland erkent. Zonder twijfel is 't een voordeel, dat het vervoer niet alleen geruisloos, doch ook veel sneller geschiedt, terwijl de vrees voor ongelukken — de ervaring leerde het reeds — niet bewaarheid is geworden en ook de zogenaamde ontsiering der steden met al te schrille kleuren bleek afgeschilderd.
Dit laatste vond zijn oorzaak hierin, dat men hierbij het oog had op sommige Duitse steden, b.v. Hannover, waar de Rijkstelefoondraden op inderdaad omslachtige en weinig sierlijke wijze, nl. door het spannen van netten, tegen contact met de elektrische geleidingen beschermd zijn. Maar dit .beschermen kon op veel eenvoudiger en praktischer wijze geschieden en is een zaak, welke in elk geval afgescheiden gehouden moet worden van hetgeen uiterlijk te zien is van de elektrische geleiding.
De maatregel zal dus voor het publiek een groot voordeel zijn en schijnt in geen enkel opzicht door de Gemeente behoeven tegengehouden te worden. Al zal de invoering van elektrische trams later een bezuinigingsmaatregel blijken, in de eerste jaren zal zij der A. O. M., gelijk van zelf spreekt, op enorme uitgaven te staan komen, daar bij de kosten van aanleg nog komt de schadepost van het onbruikbaar geworden materieel, paarden, gebouwen enz. Ook in de behoefte van het overtollig geworden stalpersoneel, zadelmakers enz., moet voorzien worden, daar de directie volstrekt niet voornemens is deze mensen aan hun lot over te laten.
Bij de directie is de zaak met alles wat er aan vast is, reeds zoo rijpelijk overwogen, dat zij, indien de vergunning van de Gemeente verkregen is, aanstonds met de uitvoering van het plan wenst aan te vangen.

27-6-1893
Door de Vereniging Jacob van Lennep in een adres aan den raad gericht, waarin naar aanleiding van het feit, dat zich geen inschrijvers hebben aangemeld voor de wenseiijk geachte buitenlijnen, herinnerd wordt aan het aanbod van de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, om over te gaan tot het leggen der geconcessioneerde lijn Dam—Bilderdijkstraat, voor zoverre zulks mogelijk is, en wel van af de Westermarkt tot aan de Nassaukade, wanneer aan deze Maatschappij werd toegestaan om in aansluiting met deze lijn „op opzegbare vergunning" een lijn te leggen van de Nassaukade tot aan de Overtoom (levendige zijde) via Potgieter- en Bilderdijkstraat.
Op het geven van deze vergunning wordt nu door de Ver. Jacob van Lennep ten sterkste aangedrongen, daar door deze lijn het gehele „Van Lennep-kwartier" in het tramnet zou worden opgenomen en directe verbinding met het hart der oude stad zou krijgen.
In het adres wordt er nog op gewezen, dat de gemeente Nieuwer-Amstel bij de reeds bestaande indirecte tramlijn, nu onlangs twee directe tramlijnen naar de Dam heeft gekregen, en dat het toch niet aangaat een naburige gemeente wel en een uitgebreide nieuwe Amsterdamse wijk niet in het genot van tramverbinding te doen delen.

6-7-1893
Zitting van Woensdag 5 Juli, 's nam. 1¼ uur.
Verzoek van de Vereniging „Jacob van Lennep". om ten spoedigste een gunstige beschikking te nemen op haar adres, betreffende het leggen van de tramlijn Dam—Bilderdijkstraat.
Te behandelen bij de voordracht. De Voorzitter deelde mede, dat de behandeling daarvan nog wel enige tijd kan aanhouden, daar een onderzoek wordt ingesteld ook in verband met een nieuwe voordracht betreffende de buitenlijnen. B.en W. hebben nl. termen gevonden een nieuwe inschrijving voor die lijnen voor te stellen.

13-7-1893
Gisteravond omstreeks 7 uren reed een stoomspuit van de brandweer, uit de Kerkstraat komende, in de Vijzelstraat in het tuig van de paarden van een open tramwagen. Van weerskanten was zeker zo hard gescheld, dat de een den ander niet hoorde. De paarden van de tram verschrikten, rukten zich los, sloegen op de vlucht en lichtten daarbij de wagen uit de rails. Op de brug over de Prinsengracht struikelde een der paarden en viel op de straat, waardoor het andere, tot nu toe door middel van de leidsels met zijn natuurgenoot verbonden, los kwam en alleen verder er van door ging. Het gevallen paard werd dadelijk weer op de been gebracht. Het andere werd een eind verder gegrepen. Ongelukkigerwijs kreeg daarbij een voorbijganger, die de behulpzame hand bood, zulk een trap van het dier, dat hij per raderbaar naar het Gasthuis gebracht moest worden. Het tramverkeer ondervond weinig vertraging, daar een andere aankomende open tramwagen een der paarden aan de eerstgenoemde afstond, zodat de beide wagens, ieder met éen paard bespannen, de reis voortzetten, doch stapvoets, zodat ze weldra door de volgende wagens ingehaald werden, die toen ook tot het eindpunt den langen weg in ongewoon langzame gang moesten afleggen. Het ongeval bracht natuurlijk dadelijk een massa mensen op de been en veroorzaakte enige ogenblikken een opstopping van rijtuigen en tramwagens

Gistermiddag ongeveer 7 uur raakte, door eigen onvoorzichtigheid, een knaapje op het Rokin onder een der grote trams van de lijn Linnaeusstraat. Hij viel tussen de paarden en lag, eer de koetsier kon stilhouden, reeds halverwege de wagen. Onmiddellijk haalde de conducteur, bijgestaan door een paar heren, het arme kind van onder de wagen, en nu bleek, tot grote vreugde van de verschrikte omstanders, dat het bijna ongedeerd was en er met een paar ontvellingen en de schrik af kwam. Intussen zal die gezegende afloop wel niet tot navolging leiden.

24-7-1893
Maandagavond jl. heeft een bejaarde, behoeftige weduwe op het Stationsplein Weesperpoort, toen haar de hoed van het hoofd gewaaid was een ogenblik een leren tasje, waarin ongeveer f 50 neergezet. Bedoeld tasje, door een koetsier opgeraapt, is door deze ter hand gesteld aan een dame, die vermoedelijk met een der tramwagens de stad is ingegaan of met een der eerstvolgende treinen de gemeente verlaten heeft. Het geldt hier een weduwe, die, tengevolge van dat verlies, in grote ongelegenheid is geraakt. De dame, die het tasje verkeerdelijk heeft aangenomen, wordt in haar belang dringend verzocht haar adres op te geven of het tasje met inhoud terug te zenden aan de Hoofdcommissaris van politie te Amsterdam.

25-7-1893
Naar het Binnengasthuis werd vervoerd een werkman die in de Leidschestraat door een tramwagen was aangereden en zich daarbij aan het hoofd had verwond.

31-7-1893
Gemeenteraad
Verzoek van A. H. de Vries c. s., allen wonende aan het Sarphatipark en omliggende straten en eigenaren van percelen aldaar, om aan de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij op te dragen de aanleg en de exploitatie van de daarbij omschreven tramlijnen Dam—Amsteldijk, langs genoemd Park. Te behandelen bij de voordracht.

4-8-1893
HET OOR ALS GIDS.
Een van de jongste kleine verbeteringen in het tramverkeer is het aanbrengen — voorlopig op de lijn Sarphatistraat — van seinlichten op zij van de wagens, ten gemakke van de passagiers, die uit een zijstraat komen en dus niet nodeloos een verkeerde tram behoeven na te hollen. Dit is iets, maar nog veel doelmatiger, ook overdag, zou 't wezen, als elke lijn haar eigen schelgeluid had. De schel wordt voor elke zijstraat geruime tijd te voren in beweging gebracht; ieder, die het geluid van zijn lijn kende —- men leert dat spoedig — zou dus bijtijds weten of hij zich te haasten had of niet. Nu, ondanks het zijlicht, kan 't toch vaak te laat wezen. Aan tonen voor een nog veel uitgebreider tramnet dan nu is geen gebrek.

24-8-1893
Maandagavond werd een bejaarde vrouw op de hoek van de Dam en het Damrak door een tram aangereden, waardoor zij kwam te vallen en een wond aan het hoofd kreeg. Nagenoeg bewusteloos werd zij in het naburige café “De Bisschop” gedragen, en van daar door de politie met een brancard naar het Gasthuis vervoerd.

30-8-1893
Hedenmiddag kwam een huurrijtuig in aanraking met een tramwagen van de lijn Plantage— Leidscheplein. De schok was zo hevig, dat het paard van het rijtuig viel en dat beide lamoenen braken. Van de tram werd het slikbord beschadigd en een der voorruiten met het beschuttend koperwerk verbrijzeld.

2-9-1893
Naar het Binnengasthuis is vervoerd een 20-jarig man, die op het Haarlemmerplein van een in beweging zijnde tramwagen was gesprongen, maar ongelukkig struikelde en onder de wagen raakte. Hij heeft daarbij de rug bezeerd en het rechterbeen gekneusd.

9-9-1893
In de gisteren gehouden jaarl. algem. vergadering van de Vereniging „Jacob van Lennep" werd besloten een commissie te benoemen, die zich in verbinding zal stellen met de A. O. M., om nu reeds gedeeltelijk uitvoering te geven aan het plan voor een tramlijn Dam—Bilderdijkstraat, door nl. reeds aan te leggen de lijn Westermarkt—Bilderdijkstraat.

19-9-1893
De landbouwtentoonstelling
Niettegenstaande het weer er tegen den middag niet beter op werd, de lucht betrok en er herhaaldelijk regenbuien vielen, bleef de toeloop groot. Vooral van de kant van Hoorn kwamen er veel. De treinen brachten honderden bezoekers aan en de tramlijn Willemspark stelde een dubbele dienst in om allen, die op de Dam voor de wagens queue maakten, te vervoeren.

21-9-1893
De verregaande baldadigheid dei straatjeugd blijft in de laatste dagen gelukkig niet geheel ongestraft. De politie nam een jongen mee, die op de Weteringschans bezig was om vuilnis in de tramwagens te werpen

23-11-1893
GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 22 November 's nam. 1 ¼ uur. Zijn ingekomen de navolgende aan de raad gerichte stukken: Verzoek van j. Hellingman c. s, bewoners van den Westerdoksdijk, de Barentszstraat en omstreken, waarbij zij opnieuw aandringen op tramaanleg in genoemde buurt. In handen gesteld van B. en W. tot preadvies.

24-11-1893
De vergunning, welke was verleend voor de aanleg van een tramweg van hier naar IJmuiden is wegens sterfgeval van den concessionaris door de Minister van W. H. en N. vervallen verklaard.

7-12-1893
GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 6 December 's nam. zijn ingekomen de navolgende aan de Raad gerichte stukken : Verzoek van de Vereniging „Jacob van Lennep", om het bestuur der Amsterdamsche Omnibusmaatschappij te gelasten, ten uitvoer te brengen het leggen van de tramlijn Westermarkt, Rozengracht, Bilderdijkstraat, desgevorderd met een wijziging, waardoor het Van Lennepkwartier niet langer verstoken blijft van een tramverbinding met de oude stad. In handen gesteld van B. en W. om preadvies.

11-12-1893
Zoals men weet, kunnen passagiers van de tramlijn Centraal-Station—Dam met hun overstapkaartje zich laten vervoeren langs welke tramlijn zij verkiezen. Dezen maatregel zal de directie der A. O. M. eerlang uitbreiden tot de overstapkaartjes op alle tramlijnen genomen.

30-12-1893
Een mist, nog dichter en zwaarder dan overdag, een mist, die bij mensen van jaren terstond herinneringen opriep aan legendarische misten, toen overal in de huizen lampen brandden en touwen langs de grachten gespannen werden, lag gisteravond tussen vieren en zessen over de stad.
In het algemeen schijnt de nevel op de grachten en in de onmiddellijke nabijheid der grachten het dichtst te zijn geweest. Het Koningsplein o. a. was een zeer gevaarlijk punt. Bij wijlen ontstond daar een hopeloze verwarring in het verkeer van wagens en trams, waartussen de voetgangers schier op de tast hun weg trachtten te vervolgen. Hoe erg 't was, zal men begrijpen, als men hoort, dat de koetsier op de tram soms zijn paard niet meer kon onderscheiden en 't gebeurde dat koetsier of conducteur genoodzaakt was het dier aan de teugel voort te leiden. Dan deed zich zelfs het geval voor, dat een andere paardekop vlak voor hem plotseling de nevel doorboorde met groot gesnuif; 't was een tram van de tegengestelden kant, die, bij gemis van alle lichtseinen, verkeerdelijk was doorgereden.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1894 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 
 

 

eXTReMe Tracker