Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1889 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1888
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1888

2-1-1888
Amsterdam, de 28 December 1887. Mijnheer de Redacteur!
Mag ik UEd. beleefd verzoeken onderstaand bericht een plaatsje te geven.
Gisteravond verliet een dame om half elf uur de tram op de Dam, om zich vandaar naar huis te spoeden en liep langs de stationerende rijtuigen, door de Vischsteeg om zo haar woning (Warmoesstraat) te bereiken.
Het had zoals u weet bard gesneeuwd, en dit scheen voor de heren (tram)koetsiers een schone gelegenheid om een fatsoenlijke gehuwde vrouw gemeen en liederlijk aan te randen, vast te houden, en zodanig toe te takelen dat deze dame geheel ontdaan en behuild met half gescheurde kleren thuis kwam tot niet geringe schrik van haar echtgenoot. Dat jongens met sneeuwballen gooien is wat anders, maar deze heren schenen er plezier in te hebben een dame niet alleen met sneeuw in te wrijven, maar op alle mogelijke manieren zeer gemeen en onzedelijk aan te pakken; een dezer heren? hield zelfs haar keel dicht, zeker om hulpgeroep te beletten.
Op haar aanhoudend geroep kwamen nog drie andere heren? uit het nabij zijnde koffiehuis, om te helpen .... vasthouden en mede gemeen te mishandelen, totdat eindelijk, na lang geroep, deze heren het geraden achtten om uit te scheiden, haar toevoegende, jij zal zoo gauw niet weerom komen, met andere woorden, of wij zullen je nog anders behandelen.
Tegen deze feitelijke aanranding en mishandeling op de openbaren weg, moet beter gezorgd worden, en zo niet, dan raad ik iedere fatsoenlijke vrouw, om 's avonds niet langs deze straat te komen, te meer daar men steeds verzekerd kan zijn altijd een der gemeenste woorden toegeroepen te worden. Jammer is het, dat deze dame niet met zekerheid de personen kan aanwijzen, waardoor hun anders het spreken een beetje anders geleerd kon worden, want zelfs tegen bejaarde dames zijn deze koetsiers altijd gemeen, en komt dit niet te pas aan mensen die te dienste van 't publiek zijn en niet om iedere vrouw iets toe te voegen, wat een fatsoenlijk mens niet zou durven zeggen. A. W. Osterloh.

16-1-1888
Naar aanleiding der door B. en W. aan den raad gedane voordracht, om, in net belang der verhuring van de door Gebr. Sebbelee gebouwde winkelhuizen aan de Marnixstraat tegenover de Bozengracht, voor die gracht een houten brug voor voetgangers over de Lijnbaansgracht te leggen, ¦— hebben de heeren A. J. Bos c. s., aanvragers om concessie roor een tramlyn van de Baambarrière (via de Bozengracht) Dam, Centraal-Station, Nieuwmarkt, Plantage, eventueel Hoogte v/d Kadijk, zich by adres tot den Gemeenteraad gewend. Zij herinneren daarbij aan de stukken, die, tijdens de thans bijna 42 maanden duiende wordingsperiode der door hen gewenschte concessie, zoo door het collegie van B. en W. als door de Baadscommissie tot onderzoek openbaar gemaakt, waarin by herhaling wordt gewezen op de wenschelijkhcid ja noodzakelijkheid, in het belang der Gemeente, van het aanleggen der gevraagde tramroute. Met het oog daarop wijzen de adressanten op die officieele duidelijke verklaringen, daar immers de waarschijnlijkheid bestaat, dat, bij het aannemen der bedoelde voordracht, het belangrijke, echter onmiddellijk oplosbare, vraagstuk omtrent het leggen van een tramlijn van den Dam naar de Marnixstraat weder voor geruimen tijd zou verschoven worden, hetgeen blijkens de boven aangehaalde verklaringen zou zyn tegen het belang der Gemeente-
Wie wat bewaart, h éef t wat! Men kan nooit weten hoe iets nog eens te pas komt!
Gisteren ontving een conducteur op de lyn— Marnixstraat een tramkaartje, dat hem, om den vorm van het gedrukte, vreemd voorkwam. De passagier, die het hem gegeven had, hielp hem echter aanstonds uit den droom. Zeven jaar geleden was hy naar Amerika gegaan met een stuk of zes omnibusfcaartjes in den zak, en hy had deze al dien tijd zuiniglijk bewaard. „Je kondt toch niet weten...."
zooals de conducteur nu zelf zag. Dit kaartje was het eerste, dat de overzeesche reis heen en weer had meegemaakt en nu verminkt werd j de anderen zouden bij gelegenheid ook worden „verreden." Een abonnement is toch altijd makkelijk.

27-1-1888
Het nieuwbenoemde Eaa'ds lid Mr. J. ia Vries werd in de gisteren gehouden zitting van den Gemeenteraad, na aflegging der bg de wet gevorderde verklaringen en beloften, geïnstalleerd. Besloten werd o. m.: dat, met het oog op de uitbreiding van het getal kiezers, de gemeente voortaan, in plaats van in vier, in acht afdeelingen zal worden verdeeld, en ten hoogste 78 gedelegeerden uit de kiezers zullen worden aangewezen om met de leden vanden Baad in de stembureaux zitting te nemen; om de tot weder-opzegging aan Martin Wolff verleende vergunning tot het plaatsen van kiosken op gemeentegrond, te veranderen in eene vergunning voor den tgd van 25 jaren; Aangehouden werden: de Voordr. tot wgziging van de artt. 212 en 299 Aer Algemeene Politieverordening omtrent de vergunningen tot bouwen; de Voordr. om aan de Duinwater-Maatschappg »oor het in werking brengen der Vechtwaterleiding uitstel te verleenen tot 1 Februari a. s., en Verworpen: de Voordr. tot kostelooze aanvaarding van de rechten, die de eigenaars der aan het Schapenburgerpad gelegen terreinen op dat pad bezitten, en de Voordr. om vergunning te verleenen voor het leggen van een houten brug voor voetgangers over de Lijnbaansgracht vóór de Rozengracht. Bü die gelegenheid werd door den Wethouder ?an Publieke Werken omtrent de aanhangige tram-concessie-aanvragen verklaard, dat die zaak zóo ernstig is voorbereid, dat B. en W. haar binnen een niet te verwgderd tüdstip b'j den Eaad lullen kunnen aanhangig maken.

1-3-1888
Op een der tramlijnen is gisteren door onbekend gebleven personen een blikken busje gelegd, dat met een vrij hevigen knal ontplofte toen een tramwagen er overreed. Het was vermoedelijk met kruit gevuld.

3-3-1888
De aanhoudende strenge vorst in de afgeloopen maand belemmerde zeer den goeden voortgang van verschillende werken ; zoodat zelfs in de tweede helft dier maand eenige werken geheel moesten worden gestaakt. De verbreeding van liet Leidseheplein en van de Weteringschans bö dat plein, kwam gereed. Op het nieuwe gedeelte zön eenige jonge boomen geplant. Zoodra het weder dit toelaat, zullen de tramrails meer naar de grachtzjjde verlegd eu het profiel van den weg in orde gebracht worden.

13-3-1888
Hedenmorgen ongeveer 9 uur werd een tilbury bü de gasthuisbrug door de tram Leidscheplein—Amstelv. weg overreden. Het rgtuig is kort en klein, doch de bestuurder de Heer H., van Nieuwer- Amstel, is met den schrik vrügekomen, terwgl het paard ook ongedeerd bleef.

19-3-1888
Een onzer lezers beklaagt zich over het herhaalde en onbehoorlijke spuwen, dat sommige passagiers in tramwagens zich tegenwoordig veroorloven. Hg zou wenschen, dat de conducteurs in dit opzicht meer toezicht hielden, zoodat kon voorkomen worden, dat dameskleeren bemorst werden.

21-3-1888
Toch was de fijne jachtsneeuw, die den ganschen dag zonder tusschenpoozen viel, vooral daar waar zrj door den feilen Noordoostenwind tot hoopen werd opgezweept, zoowel voor voetgangers als voertuigen eene groote belemmering. Niet het nimst ondervond dit de Tramdienst. Tot twaalf uren hield hij met het gewone span vol, maar toen hielp geen pekel meer, en moesten de spannen overal verdubbeld worden. En toen nog hadden de paarden het. vooral bij krommingen, van den weg of bq het aanzetten, kwaad. De dienst, hoewel eenigzins beperkt, werd toch niet gestaakt, en ontspoorde er al hier en daar eens een waggon, geen ongelukken vielen er bij voor, en met vereende krachten had men den weerbarstigen wagen spoedig weer in het goede spoor. In den avond ging de wind wat liggen en verminderden tevens de sneeuwvlagen, en hedenmorgen waren wel overal de straten met een dikke laag bedekt, maar de wind was om en de atmosfeer aanmerkelijk zachter, zoodat we mogen hopen, dat we het ergste gehad hebben. Uit verschillende plaatselijke berichten^blijkt, dat ook buiten Amsterdam de nawinter zich geducht heeft doen gelden.

24-3-1888
Ten gerieve van hen, die met den tram van Schulpbrug af, aan het Tulpplein zich verder op een der andere tramlijnen stadwaarts wenschen te begeven, zal aan het tuinhek tegenover het Amstel-Hotel een wachthuisje worden geplaatst.

26-4-1888
Door de Amsterdamsche Omnibus- Maatschappij was eenigen tijd geleden aan Burg. en Weth. het verzoek gericht, ten gerieve van de tramreizigers, in de Sarphatistraat naby het Tulpplein een wachtkamer te mogen plaatsen. De vergunning hiertoe is geweigerd. " Moge de Maatschappij er nu toe besluiten, de lijn Dam—Sarphatistraat in tweeën te splitsen- de oorspronkelijke lijn en eene lijn Dam—Weesperzijde

10-5-1888
GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 9 Mei 1888 ('s nm. 1 1».,) Voorzitter Mr. G. van Tienhoven. Tegenwoordig bij den aanvang der zitting 26 leden.
Id. van het raadslid mr. J. C. de Vries, waarbg hg verlof verzoekt een vraag te doen van den volgenden inhoud: „kan de Raad weldra een voordracht verwachten omtrent een tramaanleg in deze gemeente in verband met de aanvragen Bos en Sanders?" Aan dien Heer zal in de volgende verg. gelegenheid worden gegeven die vraag te doen.
19-5-1888
Op het Frederiksplein (geraakte gisteren iemand met den hak van zijn laars tusschen een wissel van de tramsporen, waardoor hij viel. Toen men hem overeind geholpen had, bleek zijn rechterbeen gebroken te zgn. Hij is per raderbaar naar het gasthuis vervoerd.

24-5-1888
Hoewel de temperatuur, sedert het Zaterdag in den omtrek gevallen onweer, wel wat afgekoeld was, kenmerkten zich de beide Pinksterdagen door fraai zomevweder. Er waren dan ook duizenden zoo van hier al» elders op de been, druk gebruik makende van de gelegenheid om in het jnaagdelgk frissche Vondelpark te wandelen, een tochtje te water op Amstel of IJ, of per rijtuig of spoor in den omtrek te maken.
Eenige cijfers omtrent het verkeer zgn ons bekend .f-»worden. Aan het station van de Hollandsohe spoor werden 34,000, en aan dat van de Bgnspoor ruim 10,000 plaatskaarten afgegeven. Met de trams van de Omnibus-Maatschappü werden, met inbegrip van de overstapkaartjes, 145,000, en met de Havenstoombootjea 3.1,454 passagiers vervoerd. „Artis" werd door 3724 vreemdelingen bezocht, en in den Parktuin genoten er ruim 2000 van de muziek en de aangename omgeving. Ook het Panorama en het Panopticnm ontvingen hun oontingent, en bü de wedrennen der Amsterdamsche Sportclub ontbrak het, blükens ons afzonderlük bericht hieromtrent, niet aan eene talrüke schare nieuwsgierigen en belangstellenden. Liet dus de zomerwarmte zich ditmaal wel wat heel lang wachten, de Pinksterdagen hebben ons niet teleurgesteld.

12-6-1888
VB. geeft zgne verwondering te kennen over de verandering van het opschrift boven tramwagens Dam-Nieuwebrug-Pnns Hendrikkade,-n Dam- Bad hui 8 van Heemstede Obelt, P. H. kade. Het onschrift boven de trams toch geeft aan het traject dat wordt doorloopen. Bovengenoemd veranderd opcchrift is dus geheel bezijden de waarneid, want om van den Dam per tram naar de zweminrichting valden Heer van H. O. te komen moet men uitstappen bi aan den Schreierstorén 6f aan den Oosterdokedjjk en van daar circa 10 minuten loopen vóór men aas het badhuis komt. Amsterdammers z"ijn daarmede bekend, doch vreemdelingen zullen b'ö het verlaten dei tram, zeer zeker en niet ten onrechte, den conducteur hierover aanmerking maken. Indien de A. O. M. bekend maakt dat men voor 12% cent kan rijden van den Dam naar of langs badhuis van H. O.—P. H. kade, behoort men de reizigers ook daar ter plaatse te brengen en niet, zooals thans geschiedt, circa 10 minuten afstand daarvan.

14-6-1888
In het Gasthuis is men tot amputatie van den verbrg zelden arm van den militair, die gisteren in de Vijzelstraat onder den tram geraakte (zie vorig No.) moeten overgaan. Nader kunnen wö hieromtrent nog mededeelen, dat de bedoelde persoon het ongeluk geheel aan eigen onvoorzichtigheid heeft te wgten. Hg had zich schrglings op den rand van het spatbord van het voorbalcon neergezet en was herhaaldelgk door den koetsier op het gevaarlijke er van opmerkzaam gemaakt, doch zonder vrucht, tot hö eindelijk zijn evenwicht verloor, voorover viel, en zoo onder de wielen van den wagen geraakte.

18-6-1888

Heden is alhier do or de architecten Sanders en Berlage aanbesteed: Het bouwen van twee locomotieven- en rijtuigremises met werkplaats, voor den tramweg van Amsterdam naar Edam. Ingekomen waren 14 biljetten. Minste inschrijver was de Heer E. B. Kuipers, te Nieuwer-Amstel, voor ƒ17,000. De hoogste inschrijving was ƒ22,870.
Gisteren geraakte op de Kegelier sbreestraat een 3-jarig knaapje onder den tram waardoor het zgn linker been brak. Het jongske werd naar het Gasthuis vervoerd.
Bö de politie is, namens den Directeur van de Amst. Omnibus-Maatsch., aangifte gedaan dat van het terrein langs de Plantage— Muidergraeht zeer vele stukken tramrail zön ontvreemd.

20-6-1888
Omtrent den militair, die voor 1. week tn de Vüzelstraat onder den tram geraakte en wien daardoor een arm werd verbrijzeld, wordt ons nader gemeld, dat het ongeluk niet is ontstaan doordien hü van het spatbord viel, maar doordien hü van de tram sprong. Er heeft, volgens die mededeeling, nog geen amputatie plaats gehad; deze zal waarschünlgk niet noodig zün, daar de patiënt reeds de vingertoppen van den gewonden arm bewegen kan. Hü wordt thans in het militaire hospitaal verpleegd.

28-6-1888
Door de heeren J. Polderman, voor•nalig directeur der Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij en J. C. M. van Diggelen, is bij het Gemeentebestuur concessie aangevraagd om langs een aantal wegen, niet in het tramnet begrepen, groote passagiersrij tuigen te laten rijden van en naar vaste standplaatsen. Het uitgangspunt zou zijn de N. Z. Voorburgwal achter het Paleis. Vandaar zou het vervoer geschieden naar eindpunten van onderscheidene kanten der stad zooveel mogelgk langs straten en grachten, welke niet door het tramnet doorsneden worden. De prijs zou zijn 71/2 Ct. de persoon en bij abonnement 6 Cts. Verder wenschen de aanvragers nog eenige lijnen dwars door de stad met hunne rijtuigen te explóitéeren, bv. van de Da Costakade langs de Rozengracht naar de N. Z. Voorburgwal en vervolgens door de Hoogstraten langs de Oude Schans tot het Oosterhoofd. Voor die ritten zou men zich voor 12 ets. kunnen abonneeren.

29-6-1888
Gemeenteraadsvergadering van gisteren.
Thans werd het woord gegeven aan den Heer Mr. J. C. de Vries tot het doen zgner Interpellatie over den aanleg van nieuwe trambanen in deze gemeente, in verband met de concessie-aanvragen van de hh. Sanders c. s. en Bos c. s. Spr. had met opzet zeer weinig gevraagd en zou zich alleen daarop bepalen of weldra een voordr. van B.en W. kon worden tegemoetgezien omtrent de concessie-aanvrage van de hh. Sanders en Bos. In '78 vroeg de Heer Sanders en in 1884 de Heer Bos concessie tot den aanleg van trams, en als spr. nu de geschiedenis er van na dien trjd naging, dan bestonden er geene technische tnoeieljjkheden en werden de lgnen aan de A. O. M. aangeboden, terwijl wanneer na verloop van 3 maanden die Mg. de lijnen niet aanvaardde, de gemeente geheel vrg was. In Jan. 1887 nu was van die Mg. het antwoord gekomen dat zg die lgnen niet begeerde en nu vroeg spr. wat er na dat tijdstip ten opzichte van de zaak vanwege het D. B. aan de concessie-aanvragers was geantwoord ? De Heer Westenberg, Wethouder van Pub. Werken, erkende dat de Raad veel geduld en welwillendheid heeft gehad. Burgem. en Weth. hebben evenwel in deze zaak niet stil gezeten. In de eerste plaats had er eene wisseling plaats gehad in het collegie van D. B. Nu kon er evenwel in anderhalf jaar wel wat geschied zijn, maar het niet aanvaarden door de Omnibus-Maatsch., waarvan de motieven haar in gegeven waren door haar rechtsgeleerden raadsman, bleek gegrond te zgn op andere motieven dan die de rechtsgeleerde raadsleden uit den Raad bg' de samenstelling van het bekende rapport hadden geleid. In Aug. 1887 was door de hh. Bos c. s. een nieuw voorstel gedaan nl. met betrekking tot de coupure aan de Heerengracht. Daarvan was echter gebleken dat de uitvoering op groote technische moeielg'kheden zou stuiten en omtrent de oplossing waren geene nadere voorstellen door de concessie-aanvragers gedaan. Maar er was nog eene andere factor waarmede men rekening moest houden, nl. een plan van de Regeering tot den bouw van een nieuw posten telegraafkantoor, waarmede misschien eene verbreeding van de Huiszittenstegen in verband zou knnnen worden gebracht. Daaromtrent zijn de onderhandelingen nog niet afgeloopen. En wat nu het standpunt van B. en W. is tegenover de concessionarissen ? Zij hebben gemeend, dat de oostelijke lijnen nog niet zoo noodzakelijk zgn, maar van de noodzakelijkheid der westelijke lijnen zgn zg' doordrongen, en nu zou het volgens B. en W. op den weg der gemeente leggen dat aan geen der beide concessie-aanvragers eene concessie moest worden verleend. Zg zgn zóo ongelijk en zoo moeielijk te overwegen, en bieden ook financieel zoo weinig voordcelen voor de gemeente aan, dat men zich geheel van de concessionarissen moest losmaken en de gemeente zelve de zaak moet ter hand nemen, een cahier decharges moet laten uitmaken en daarop aanbiedingen moeten worden ingewacht, en nu kon spr. aan den Heer De Vries antwoorden: dat „weldra," in den engeren zin opgevat, eene zoodanige voordr. den raad zou bereiken. Alleen hing die indiening nog af van onderhandelingen met de Regeering die echter spoedig kunnen worden te gemoet gezien, en spr. geloofde dus dat den Heer De Vries het uitzicht mocht worden geopend dat vóor I°. October eene voordracht aan den Raad zal worden ingediend.

7-7-1888
Ter Secretarie zijn ter lezing gelegd de volgende stukken: No. 298. Voordr. tot het verleenen van vergunning aan Th. Sanders, civiel en bouwkundig Ingenieur, die het voornemen heeft een tramdienst te ondernemen tusschen Amsterdam en Edam, tot den aanleg van een tramweg, loopende van de Noordelijke grens van Amsterdam tot het afgesloten Lf, en voorts tot het kosteloos hebben van drie steigers, een aan de Oostzijde van den Oostelijken havendam aan de schutsluis Willem 111, een aan de Zuidzijde van het Midden-stationseiland en een aan de Zuidzijde van het Damrak, welke moeten dienen tot aanlegplaats deistoomboot, die alleen en uitsluitend dienst zal doen om passagiers voor bedoelde tram over het IJ te brengen en niet als overzetveer zal gebezigd worden. In de toelichting tot deze voordr. wordt door B. en W. in het midden gebracht, dat tegen het aanleggen van den tramweg in deze gemeente, over de aan het Rijk toebehoorende gronden, het terrein van sluis Willem 111 en vervolgens den Oostelijken afsluitdijk van het N.-H. kanaal, van hunne zijde geen bedenking, bestaat, mits in geen enkel opzicht worde te.kort gedaan aan de rechten van overgang dezer gemeente naar de aan de Rijksgronden grenzende bezittingen van de gemeente. De bezwaren, die zij aanvankelijk hadden tegen het geven eener vergunning voor een stoombootdienst over het afgesloten IJ, omdat zulk een dienst af breuk zou doen aan het gemeentelijke overzetveer, dat aan den haven-stoombootdienst ter exploitatie is opgedragen, zijn, na overleg met adressant en de directie van den haven-stoombootdienst, thans opgeheven. Voorts heeft adressant verklaard er genoegen mede te nemen, dat voor het hebben van de door hem bedoelde steigers de retributie worde betaald, zoo als die is vastgesteld,

12-7-1888
Zitting van Woensdag 11 Juli 1888 ('snam. 1 u.) Voorzitter Mr. G. van Tienhoven. Tegenwoordig bij den aaDvang der zitting 32 leden.
Ingekomen stukken
Adres .van A. L. van Gendt, verzoekende sorg te dragen dat de ontwerpen voor eene nieuwe tramverbinding binnen de stad zoo worden uitgevoerd, dat zij niet schaden aan eene eventueele uitvoering van adressant's Beursplan. In handen van B. en W. om daarop bg de .ramplannen te letten.

13-7-1888
GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 11 Juli 1868 ('snam. 1 u.) (Vervolg.) 298. Voordr. betreffende eene vergunning aan den Heer Th. Sanders tot aanleg van een tramweg van de Noordelgke gren3 van Amsterdam tot het afgesloten IJ. Deze aanvraag staat in verband met de door dien Heer te ondernemen tramdienst tusschen Amsterdam en Edam. Door den Heer Gerritsen waren op de voorwaarden der vergunning een paar amendementen voorgesteld, en wel: omtrent de opruiming der werken door de gemeente zonder vorm van proces, na intrekking der vergunning, en omtrent de uitkeering van 10 pCt. aan den Havenstoombootdienst, die de voorsteller op 5 pCt. zou willen gesteld zien. Na de toelichting van den Heer Gerritsen omtrent het eerste punt, verklaarde de Heer De Koning zich niette vereenigen met diens zienswgze dat de gemeente, bij intrekking der concessie, zich zonder vorm van proces in het bezit der werken zou stellen. Men mag maar zoo niet in bezit nemen wat ons niet toekomt, en de gemeente moet een goed voorbeeld geven. Ook de Weth. v. P. W., de Heer Coninck Westenberg, bestreed de amendementen en wenschte de bepaling dat de opruiming der werken bg eventueele intrekking der vergunning geschiedde een maand na daarvoor ontvangen aanmaning, te handhaven. (De Heer Moltzer kwam ter vergadering). Na toelichting door den Heer Gerritsen van zgn amendement op punt 5, werd dat bg stemming met 26 tegen 6 stemmen — die van de hh. Hovy, Van Hall, Willeumier, S. Jitta, Ankersmit en Gerritsen — verworpen. — Alsnu kwam in behandeling zün amendement op punt 6 omtrent de uitkeering van 10 pCt. aan den Havenstoombootdienst, hetgeen hü op 5 pCt. wenschte te zien bepaald, maar niet voor den Stoombootdienst, maar dan ten bate van de gemeente. Spr. verklaarde zich niet afgeschrikt door het ongunstig lot, dat zgn vorig amendement had getroffen, en hoopte met dit amendement gunstiger te zullen slagen. Uitvoerig lichtte hg de strekking er van toe, eerstens om aan te toonen dat de nieuwe onderneming geen concurrent was van den Haven-stoombootdienst, en ten anderen dat de uitkeering van eene concurreerende onderneming èn onbillgk was èn. niet in het belang der gemeente-kas. Spr. sprak als zijne overtuiging uit, dat op die manier de nieuwe onderneming zóo werd tegengewerkt, dat daardoor haar optreden onmogelijk zou worden gemaakt. Liefst zou spr. dan ook de artt. 6 en 7 uit de voorwaarden geheel verwijderd willen zien, maar bleef de Baad aan vergoeding vasthouden, dan zou die vergoeding niet in den vorm eener uitkeering van 10 pCb. aan den Haven-stoombootdienst moeten worden bepaald, maar in den vorm van 5 pCt. aan de Gemeente. De Heer Mr. J. C. de Vries deelde de zienswgze van den vorigen spr., maar kon niet meegaan met diens voorwaardelijk amendement, omdat uit de discussiën bleek, dat de Heer Sanders ziehreeds jegens den Haven-stoombootdien3t had verbonden, en wanneer daar nu nog 5 pCt. voor de gemeente bijkwam, zou dit inderdaad al te bezwarend zijn. Hij zou dus stemmen tegen het Art. 6. Ook door den Heer Hovy werd de billgkheid eener vergoeding aan den Havenstoombootdienst bestreden; terwijl de voordracht daarna nader door den Weth. van Publ. W., den Heer Westenberg, werd toegelicht. Door den Voorzitter werd daarna de meening des voorstellers bestreden, alsof niet het gemeentebelang, maar wel dat van de Havenstoombootdienst op den voorgrond zou zgn gesteld. (De Heer Pet kwam ter vergadering). Na beantwoording door de voorsteller werden de debatten gesloten en de amendementen in stemming gebracht. Het eerste amendement om de Artt. 6 en 7 te doen vervallen, werd daarop verworpen met 21 tegen 13 stemmen, daarna het tweede amendement omtrent de uitkeering van 5 in plaats van 10 pCt. eveneens verworpen met 29 tegen 5 stemmen, en daarna de voordr. zonder hoofdelijke stemming aange n o m e n-

14-7-1888
Ter be sp reking van de tram-quae s tic wordt door de kiesvereen. „Amsterdam" tegen a. s. Dinsdag eene openbare vergadering belegd in Maison Stroucken.
16-7-1888
Op de Mamixstraat zijn vele scholen, en 't is vaak voor de koetsiers der tramwagens, bjj het aan- en uitgaan er van, een moeielgke taak om ongelukken te voorkomen, daar de kinderen dikwijls als de tram nadert, al stoeiend nog op 't laatst moment willen oversteken. Dit was ook weer gistermiddag bjj het aangaan der school bij de Raambarrière het geval, met het ongelukkig gevolg dat een tien-jarig meisje struikelde, en eer de koetsier den wagen tot staan kon brengen, een wiel over het been kreeg. Zg werd opgenomen en naar het Binnen Gasthuis vervoerd

Ten opzichte der verklaringen door B. en W., gisteren in den Eaad gedaan omtrent de tusschen het dagelnksch bestuur en mij gevoerde onderhandelingen over het hebben van aanlegsteigers ten behoeve van een tramweg naar Edam, is eene kleine rectificatie mnnerzgds noodzakelgk. Het punt in quaestie betreft de mg ongelegde uitkeering aan den Havenstoombootdienst, Van 10 pCt. over een deel der ontvangsten op bovenbedoelde lijn. Toen ik den Hear Coninck Westenberg in November van het vorig jaar vroeg of hg eene aanvraag tot hebben dezer steigers zou kunnen steunen, werd er reeds spoedig overeenstemming over de voorwaarde verkregen. Van eene uitkeering aan den H. S. D. was daarbg geen spraak. Eerst later ward mg door den Wethouder van P.W. medegedeeld, dat B. en W. alleen dan eene vergunning voor het hebben der steigers konden geven, wanneer ik mij daarover eerst met den Havenstooinbootdienst had verstaan. Tevergeefs wees ik, zoo dringend mogelijk, in een gesprek met den Heer Roëll, destijds Wethouder van Financiën, op het mgns inziens ongemotiveerde en ongerechtvaardigde eener dergelgke voorwaarde. Eerst toen ik de zekerheid had verkregen, dat B. en W. het geven der vergunning voor de steigers geheel afhankeigk stelden van een vergelgk tusschen mg en de directie ran den Havenstoombootdienst te treffen, wees ik er den Wethouder van P. W. op, dat ik niets aan die Maatschappij te vragen had, maar dat, wanneer er onderhandeld moest worden, ik aan B. en W. verzocht zelf de onderhandelingen te voeren. Hierin hebben B. en W. toen toegegeven, en op deze wgze is de overeenstemming verkregen. Men zal begrijpen, dat ik niet dan noode er toe overging aan eene andere Maatschappg, die in geenerlei verband tot de mijne staat, eene uitkeericg in geld te doen en inzage van boeken te geven. Ik was gedwongen dit offer te brengen, wilde ik de tramlijn tot stand brengen, want hiervoor waren de aanlegsteigers onontbeerlijk, en B. en W. verklaarden pertinent de vergunning daartoe niet te zullen geven zonder schadeloosstelling mgnerzijds aan den H. S. D. Ik heb gemeend niet anders te mojen handelen dan ik deed, maar wanneer nu de Voorzitter van den Raad beweert, dat mgne onderhandelingen met B. en W. steeds uiterst vriendschappelgk zgn geweest en mijne aanvraag met zeer veel welwillendheid is ontvangen, dan zou het ongepast zijn dit tegen te spreken, maar lettend op de uitkeering van 5 "j0, die zoowel de A. O. M. als de H. S. D. betalen over hunne ontvangsten binnen de gemeente, terwijl mg zgn opgelegd 10 "/„ over ontvangsten buiten de gemeente, verklaar ik volmondig de voorkeur te geven aan de gestrengheid waarmede deze Maatschappijen zgn behandeld, boven de groote vriendschap en welwillendheid aan mg in deze betoond. Amsterdam, 12 Juli 1883. T. Sanders.

18-7-1888
Gisteren werd op de Prins Hendrikkade eene vrouw door een tramwagen aangereden zoodat zij aan beide beenen verwond werd. Men bracht haar ter verpleging naar het Binnen-Gasthuis.
19-7-1888
Stadsnieuws. Trampiannen—Sanders c. s.
Door de Kiesvereenigiug ..Amsterdam" was gisteravond te half negen «ene meeting belegd in „Maison Stroucken" ter bespreking der tramquaestie Sanders es.
Zooals onze lezers zich uit de uitvoerige mededeelingen hieromtrent, van tgd tot tijd ook in ons blad opgenomen, zullen herinneren, bedoelt de concessieaanvrage van de heeren Sanders c.s.: den aanleg van een ceintuurbaan om de geheele stad, en in verband daaroiede een lijn nan den Dam naar het Westen, dat is midden door de Jordaan, en een lijn naar het Oosten, dat is naar de Stads-rietlanden en het Abattoir.
Aan de gemeente zou door den concessionaris 5 pCt. van de bruto-opbrengst van het vervoer worden uitgekeerd: terwgl door hem een open weg van midden achter het Paleis naar de Jordaan, en een brug over den Amstel zou worden gemaakt. Verder behoorde tot het plan van de heeren Sanders c. s. ook de aanleg van eenige tramlijnen naat buitengemeenten, zooals die naar Sloterdgk, welke reeds aanwezig is; die naar Kdam, welke binnen eenige maanden gereed zal zün; en eene naar Amstelveen en de Haarlemmermeer enr.
Eeeds gedurende acht jaren werd het nemen eener beslissing omtrent deze concessie-aanvrage door het Gemeentebestuur uitgesteld; terwgl nu onlangs door B. en W. het denkbeeld werd geopperd om uit het geheele tram plan de lün Dam—Rozengracht— Buitensingelgracht te lichten en ter exploitatie uit te besteden.
Het onderwerp werd ingeleid door den Heer TH» Sanders, die daartoe de vier volgende stellingen zou ontwikkelen: 10. Een tramwegnet moet zooveel mogelük beantwoorden aan de eischen des tgds ;— 20. Aanleg en exploitatie moeten zoo r.gn, dat allo inwoners zooveel mogelgk gelijkelijk de voordcelen er van kunnen plukken; — 30. De aanleg van tramwegen moet zich uitstrekken tot omliggende kleine gemeenten; — en 40. Tusschen het stedelgk tramwegnet en die tramwegen, die aangelegd zgn voot verbinding met buitengemeenten, moet doorgaand verkeer mogelük zgn. Spreker ving aan met er op te wgzen. dat de aan» hangige quaestie een quaestie is van algemeen belang, en de aanleiding tot deze vergadering was geweest de interpellatie door den Heer Mr. J. C. de Vries, in de Raadsvergadering van den 27 Juni U. *edaan, en het daarop gegeven antwoord van den Wethouder van P. W., den Heer Conmck Westenberg, dat het plan van dén concessionaris ongemotiveerd was. Spr. zou eerst de door hem vooropgestelde beginselen uiteen zetten, en daarna de financieele zode van de quaestie behandelen. Wat de quaestie betrof: of het plan van spr. gemotiveerd was, daaraan knoopte zich van zelve'spreker» eerste stelling vast, dat een tramwegnet zooveel mogelgk moet beantwoorden aan de eischen de» tgds. En wat nu het tweede punt aanging, wees hö in de eerste plaats op de waardevermeerdering die —< het was bü de lünen der A. O. M. Gebleken—«.den regel de panden ondergingen, waar de straat doo* een tramweg werd doorsneden. Aan het derde punt genaderd, dat de aanl«r"Vaa tramwegen zich moet uitstrekken tot omliggen»
fcleine gemeenten, — wee 3 spr. op de groote befcoeften waaraan zoodanige Ignen voldoen door de 'producenten en de consumenten tot elkaar te 'ftrengen, en het vervoer van de voortbrengselen van den landbouw naar de groote steden mogelük te tnaken, en hoe daardoor tevens een nieuw veld voor handel en industrie wordt geopend. Genaderd tot het vierde punt.- dat bg de tramwegen die reeds aangelegd zgn, voor verbinding met buitengemeenten doorgaand verkeer mogelük moet wezen, wees hg op de voorkeur die de A. O. M. binnen een zekere grens der gemeente had, waardoor dit Toor 't oogenblik nog niet mogelijk was. Aan de vraag of de beginselen, door spr. vooropgezet, practisch zgn toe te pas3en? knoopte zich eerstens eene andere vaat: of het wenschelgk was om Ban de 20 kilometers tramlünen dia Amsterdam had nog 20 kilometers toe te voegen ? en dat dit geen bezwaar kon opleveren, daartoe beriep hg zich op München met 58, Berlgn met 95, Hamburg met 59; Bordeaux met 64, Liverpool met 50 en Manchester met zgne 90 kilometers tramwegen. Een tweede vraag: — of uitbreiding van hettramwegnet geoorloofd was met het oog op de gemeentelgke financiën ? bracht spr. in verband met het oordeel vmn den Weth. van P. W. dat de aanbiedingen der concessionarissen niet voordeelig genoeg waren, en wees daarbü op de waardevermeerdering der panden en gronden waardoor ook de financiën der gemeente worden gebaat. En mocht men daarentegen eenige vermindering vreezen van de opbrengst der s°/0, door de A. O. M. aan de Gemeente uit te keeren; — dan was spr. van oordeel dat tegen die vermindering ruimschoots opwoog de meerdere opbrengst van de 20 kilometers die van deze concessie het gevolg zoude zgn. Hierna besprak inleider de verschillend» technische bezwaren tegen zgn plan ingebracht: 10. de ongeschiktheid van den Westerdoksdtjk, 20. de kruising van het Oosterspoor bij den St.Antoniesdgken3o.de kruising van de Rhgnspoor, welke hij achtereenvolgens trachtte te ontzenuwen, en waardoor spr. meende zgne plannen genoegzaam te hebben toegelicht, om de ingezetenen in de gelegenheid te stellen te kunnen doen blgken of Amsterdam prgs stelt op het verkrügen van nieuwe verkeerswegen, waardoor de bloei van handel en ng verheid ten hoogste gou worden gebaat. (Toejuiching).
Bg de gelegenheid, die daarna gegeven werd tot debat, verklaarde de Heer Schut zich zeer voor het plan van den Heer Sanders, speciaal ook voor de overbrugging van den Amstel, maar vroeg tevens den inleider of, daar de door hem aan te leggen Ujnen voor een groot deel door minder bevoorrechte buurten liepen, bg de exploitatie ook op daarmede in verband staande mindere prgzen gerekend was* terwijl hg aU antirevolutionair nog de vraag deed: of uit de berekening van 365 dagen, waarop de exploitatie gebaseerd was, de Zondagen niet weggenomen konden worden? Daarna wees iemand uit Aalsmeer er op hoe men daar reeds acht jaren reikhalzend naar uitvoering der plannen van den concessionaris had uitgezien, maar hoe men nog immer geïsoleerd waa. En nu had men wel eens gezegd: „in on 3 isolement ligt onze kracht", maar spr. en zijne dorp3genooten wilden liever niet langer op die manier geïsoleerd blgven, maar er integendeel hoe eer hoe liever uit verlost worden. Hü wenschte dat deze kiesvereeniging nu daartoe hulp zou verleenen. (Applaus). De Heer Biederlack wenschte, daar ook de inleider er zich van onthouden had, nu niet de lgdensge- Bchiedenis der tramquaestie te rele veeren, hoeweide concessionaris misschien met meer recht, dan in eene andere quaestie zeker iemand, kon zeggen -. dat hü er voor „geleden en gestreden" had (gelach), maar liever eens nagaan de houding van den Weth. van P. W., die in 1886 president was der Commissie van Onderzoek uit den Raad in deze zaak, en die zich nu met verschillende uitvluchten daarvan trachtte af te maken. Die uitvluchten, waarvan hg de onhoudbaarheid in bü zonderheden aantoonde, waren I°. dat er sedert de aanvrage der conce33ie verschillende wijzigingen waren gekomen in het DageHjkseh Bestuur; 2. de mogelgkheid van een proces met de A. O. M.; B°. dat men rekening moest houden met de financieele belangen der gemeente, en 4°. de onderhandelingen met de Regeering over een post- en teleftraafkantoor. Na deze uitvluchten stuk voor stuk de revue te hebben laten passeeren, stelde hij in het licht hoe omnogelgk het was om het kleine Igntje van nog geen 2 kilometers, dat nn door het D. B. uit de concessie was gelicht, afzonderlgk te exploiteeren en hee daardoor van zelf de zaak in handen van de A. O. M, die dit gemakkelük bg de hare kon voegen, werd gespeeld. Hg wee 3 voorts er o. a. op hoe dooide houding van het Gemeentebestuur in deze zaak fie oostelgke lgnen zullen uit'olgven; van Ac ceintuurbaan vooral niets zal komen, en eindelgk de verbinding met de buitengemeenten voor zeer langen tgd van de baan zal worden geschoven. Spr. eindigde met den — door de verg. langdurig toegejuichten — wensch, dat, mocht door den Raad aan deze bezwaren niet worden tegemoet gekomen, de kiezers daarop bg de verkiezingen in 1689 van 13 leden voor den Gemeenteraad daarentegen wèl zouden letten! Nadat nog door Dr. K. Polano aan den inleider was gevraagd of het geen bezwaar opleverde dat het per- Bonen- en goederenvervoer langs dezelfde lgn geschiedde? werd het woord gegeven aan den Heer Sanders tot wederlegging of toelichting der verschillende bezwaren of bemerkingen. Hierna verklaarde de Heer Schut zich door die inlichtingen vrgwel voldaan, en meende niet beter van SÜne instemming te kunnen doen blgken dan door bet voorstellen eener motie, waarin de wenschelgkheid werd uitgesproken, dat deze kiesvereeniging het Initiatief zou nemen om deze zaak te bespoedigen en te bevorderen, zooveel mogelgk met beperking van den dienst op Zondag. De Burgemeester van Monnikendam, ter vergadering aanwezig, ondersteunde zeer de plannen van den inleider, maar meende den vorigen spr. in bedenking te moeten geven om de beperking van dea Zondagsdienst uit züne motie te lichten; terjvgl de Heer Schröder wenschte, dat de voorsteller der motie in plaats van „beperking van den dienst op Zondag", daarin zou willen opnemen „beperking op eiken dag" en wel om reden, dat het zeker bg' iedereen afkeuring zou ontmoeten, dat de beambten bg de A. O. M. van 's morgens half zeven tot 's nachts nagenoeg halfeen in dienst waren. (Langdurig]applaus)
Na nog eenige toelichting van den inleider werden de debatten gesloten en met algemeene stemmen aangenomen eene motie van het Bestuur, waarin door de vergadering „de wenschelgkheid werd uitgesproken, dat de uitbreiding der tramlijnen in de hoofdstad en de verbinding met de buiten-gemeenten spoedig tot stand kome, en dat deze Vereeniging in dien geest een verzoek tot den Gemeenteraad zou richten, na vooraf de ingezetenen in de gelegenheid te hebben gesteld door hunne handteekeningen van hunne instemming in deze te doen blgken." De motie van den Heer Schut was daardoor van zelf vervallen. Hierna werd deze vergadering, waarin tg den aanvang nog door den Voorzitter was medegedeeld, dat in eene meeting in September te houden, door Mr. A. Kerdijk de quaestie der „verhooging van schoolgelden" zou worden ingeleid, — gesloten.

23-7-1888
Een 10-jarig knaapje geraakte door zijn onvoorzichtigheid op de Kattenburgergracht onder een tramwagen. Met gebroken linker-dijbeen werd hij naar het Binnen-gasthuis vervoerd.

30-7-1888
Een tram-passagier, die gisteren in de Beursstraat van den wagen spreng, viel daarbij en werd zoodanig gewond, dat hij in het binnen-gastiiuis moest worden opgenomen.
De Heer Sanders heeft aan den Baa» van Amsterdam concessie gevraagd voor een» tramlijn van het Willemspark langs den achterkant van de P. 0. Hooftstraat naar de Stadhouderskade eu het Leidsche Bosch. Deze lijn -*** zoo meldt men ons — valt buiten de coucessi»* der A. O. M. en maakt een deel uit der hjn Amsterdam—Amstelveen.

2-8-1888
Parade.
Ter kennis van het algemeen worde gebracht, dat *>g de Parade, te houden op Donderdag 2 Augustus 'e. k., te 12 uren des midd., in de Plantage-Middellaan, het afzetten der Middellaan zich, zoo noodig, zal uitstrekken van de Hortusbrug tot aan de Lgnbaansgraoht; — zoo noodig, voor het defileeren der troepen, zullen worden afgezet de Park-, Fransche-, Bad- en Kerklanen en de Muidergracht; — gedurende de Parade het verkeer voor rij- en voertuigen op bovengenoemde plaatsen zal gestremd zijn en deze rij- en voertuigen den weg zullen moeten volgen langs de Nieuwe Heerengr. en de Doklaan ; — en de standplaatsen voor tramwagens tijdelijk zullen »ijn als volgt: _ lijn Dam—Linnaeusstraat, bij het Hortusplantsoen en bij de Muiderpoort; b lgn Plantage—Leidscheplein, bij het Armenhuis.

3-8-1888
Op de Reguliersbreestraat werd heden morgen te half elf een 6-jarig knaapje door een tramwagen lgn Plantage overreden. Na in het gasthuis verbonden te zgn werd het naar huis geleid.

4-8-1888
In de Leidschestraat zün gistermiddag te kwart over tweeën, bg het op- en afrijden van de brng aan de Keizersgracht, twee tramwagens op hetzelfde spoor geraakt en tegen elkander in gereden, waardoor een hevige schok en niet weinig ontsteltenis, vooral onder de dames-passagiers, ontstond. Zg werden in den sigarenwinkel van den Heer Blaauw door bedarende middelen eenigains tot k-lrate gebracht.
Op de Nieuwe Keizersgracht kwam gisteren een bespannen vigilante met een tramwagen in botsing, tengevolge waarvan het paard der vigilante ernstig aan het hoofd werd verwond. Ook bekwam een der in de vigilante gezeten personen, tengevolge van den schok eene hoofdwonde.

10-8-1888
De bewoners van de P. O. Hooftstraat en de Vondelstraat, en allen die zich overigens daarheen per tram begeven, zgn door de Directie der waarvoor de dankbaarheid slechts zeer matig zal Omnibusmaatschappg met eene nieuwigheid bedacht, EÖn. Vroeger waren de wagens dezer lgnen, die, zooals men weet, tot het Leidscheplein denzelfden weg volgen, maar dan belangrgk uiteenloopen, onderscheiden door een rond, rood bord voor de Vondelstraat en een langwerpig blauw bord voor de P. C. Hooftstraat. leder, die dit wist, kon dus op grooten afstand de wagens onderscheiden, wat niet wegnam dat de namen der lgnen ook nog op die borden te lezen stonden. Thans heeft de Maatschappg die onderscheiding opgeheven en, toegevende aan een ongelukkige liefde voor de rechte lgn, voor aan de wagens gelijk en gelgkvormige latten aangebracht met de namen der lijnen er op.
Het is nu natuurlgk niet meer mogelijk op een afstand de lgnen te kennen; men moet wachten tot de letters te lezen zgn, hetgeen voor sommige oogen niet al te spoedig zal wezen.
Nog erger is de ongelukkige er aan toe, die in de richting van den Dam een wagen wil inhalen. Niets dan het woordje „Dam" grgnst hem tegen, en hij loopt zich buiten adem met de kans dat hg ten stotte een verkeerden wagen nageloopen heeft. Dit zal nog al eens voorkomen, en als de Directie daaraan wil denken, is het niet onmogelgk dat zg erkennen zal, dat niet elke verandering eene verbetering is

15-8-1888
Het voormalige, veelhoekige blauwe bord op de tramwagens naar de P. C. Hooftstraat is weer in eere hersteld, zoodat er nn althans eenig onderscheid is in de wagens voor de P. C. Hooftstraat en die voor de Vondelstraat.

Men schrijft ons uit Nieuwer-Amstel
Nu eene adresbeweging op het getouw gezet wordt ten einde den Gemeenteraad te verzoeken een» gunstige beslissing te nemen op de concessie-aanvraag van de heeren Sanders es.. en nu dezer dagen gemeld werd, dat deze heeren weer concessie hebben gevraagd voor een tramlijn van het Leidsche Bosch naar de grens dei* gemeente Nieuwer-Amstel, in aansluiting met de lijn naar Amstelveen en Aalsmeer, nu achten wg het niet van belang ontbloot eens ln herinnering te brengen, welke moeite de om Amsterdam liggende gemeenten reeds sedert 18S5 hebben aangewend, om eene betere verbinding met de hoofdstad te verkrijgen.
Een bewoner van Nieuwer-Amstel, de Heer P. J. Raagmakers, nam in 1885 het initiatief tot eene be» {weging ten gunste der tramplannen der heeren S. B. s. Hij noodigde de invloedrijkste ingezetenen der {gemeenten benoorden en bezuiden het IJ tot eene (Vergadering. Deze vergadering werd in een der lokaien bg Krasnapolsky gehouden den 23 Maart 1885 en ingewoond door rt 40 afgevaardigden uit de lemeenten Edam, Monnikendam, Broek in Waterand, Buiksloot, Sloten, Aalsmeer, Haarlemmermeer, tjfleeinstede, Ouder-Amstel, Uithoorn en NieuwerlAmstel. In die vergadering werd het groote belang f' eoonstateerd bg' eene betere communioatie der geoemde gemeenten met de hoofdstad, en werd het "Jfoorstel van den Heer R., om eene permanente ¦jommisßie te vormen, die de plannen van de heeren Sanders zou bevorderen, aangenomen. I In die commissie namen voor elke gemeente éen "afgevaardigde zitting. De Heer P. Ledeboer, notaris te Aalsmeer, werd tot voorzitter, de Heer P. J. Raadjmakers tot secretaris benoemd. De commissie trad met kraoht op en bevorderde het verleenen der concessiën in alle gemeenten, waar de Heer Sanders nog niet in 't verkrijgen geslaagd was. De commissie begreep, dat het operatieplan zich verder tot Amsterdam moest bepalen, — daar het onwaarschijnlijk waa, dat aan de buiten-conceesiën uitvoering zou gegeven worden, als de concessie niet in Amsterdam zelf werd verkregen. Daarom werd den 18 Mei 1885 eene vergadering belegd, waarop werden uitgenoodigd de dagelijksche Besturen en de Raadsleden der bovengenoemde gemeenten, en ook ¦die van Amsterdam, benevens de betrokken polderen heemraadachapsbesturen. Die vergadering waa talrijk bezocht en werd bijgewoond door den Burgemeester van Amsterdam en den Wethouder van Publieke Werken. * Er werd eene motie aangenomen, waarbij de i wensch werd uitgedrukt dat alle belanghebbende Gemeentebesturen zich officieel tot Amsterdam zooden wenden, met het verzoek de concessie-aanvraag der heeren Sanders es. zoo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en gunstig er op te beschikken. i Zoo geschiedde. Alle Gemeentebesturen zonden ' adressen aan den Raad der hoofdstad, waarin tevens ln 't licht werden gesteld de groote belangen, die voor Ide buiten-gemeenten in 't spel waren, en gewezen Iwerd ook op het groote belang, dat de hoofdstad eelve had bg eene betere communicatie naar buiten. I B. en W. van Amsterdam en de leden van den Raad hebben erkend de behoefte aan verbeterde gemeenschapswegen, dooh van maatregelen tot bevordering van de belangen der omliggende gemeenten is tot op heden nog zeer weinig gebleken. I De concessie van Nieuwer-Amstel,injlßßs verleend, verviel intusschen en werd in 1887 niet verlengd. De houding van Nieuwer-Amstel was zeker niet zonder bedenking. Door het Raadsbesluit toch bleef Aalsmeer geïsoleerd, voor welke plaats de tramweg sene levensquaestie is. Misschien hebben de Nieuwer-Am3telsohe leden van den Raad gedacht, dat van de tramplannen-Sanders toch niets zou komen, omdat hun gebleken was, dat Amsterdam er geensjins meê sympathiseerde. ; Hoe dit ook zg, Nieuwer-Amstel heeft thans weder »p nieuw concessie met subsidie gegeven, voor een trambaan van Amstelveen naar Amsterdam door het Willemspark, dooh natuurlijk kon het geen concessie leven voor het sredeelte van de arena achtardeP.fi.
; Hoe dit ook zü, Nieuwer-Amstel heeft thans weder »p nieuw concessie met aubsidie gegeven, voor een trambaan van Amstelveen naar Amsterdam door het Willemspark, dooh natuurlijk kon het geen concessie geven voor het gedeelte van de grens achter de P.C. Hooftstraat, over de Stadhouderskade naar het Leidsche bosch. Het is de vraag wat Amsterdam te dien aanzien doen zal, en daarmede staat of valt de totjtandkoming der lgn Amsterdam—Amstelveen— .Aalsmeer.

16-8-1888
Tramplannen.
Gisteravond te acht uren had in het NutsgebouW eene huishoudelijke vergadering plaats der kiezer»* vereeniging „Amstels Burgerij", die evenwel slechts door enkele leden werd bijgewoond, en waarin aan de orde werd gesteld een voorstel van de kiesvereeniging „Amsterdam" tot ondersteuning van de dooi haar in het leven te roepen adresbeweging in zake de tramplannen. Bg de opening der verg. verontschuldigde de Voorzitter het Bestuur, dat het zoo midden in ds maand Augustus de leden had bijeengeroepen, maar de zaak die het gold kon geen uitstel lijden. Het betrof de „tramplannen", speciaal die van den Heer Sanders, welke reeds vroeger in eene vergadering van de „Unie" en van „Burgerplicht" uitvoerig door dieu Heer waren toegelicht en daar evenmin tegenspraak hadden ontmoet als nu laatst in eene vergadering der kiesvereeniging „Amsterdam." In die vergadering was een adres vastgesteld, waarop nu vanwege die kiesvereeniging de adhaesie van de leden dezer vereeniging was gevraagd.
Ten einde de leden nogmaals in de gelegenheid te stellen met inhoud en strekking er van kennis te nemen, werd het door den secretaris voorgelezen.

21-8-1888
De maatregelen van orde bü gelegenheid van den zeil- en roeiwedstrijd en van vuurwerk op den Amstel, op Dinsdag en Woensdag 21 en 22 Augustus e. k., door B. en W. verordend, zgn:
e. De standplaats der tramwagens lijn Dam—Amsteldijk is van 8 uur tot een half uur na afloop van het vuurwerk tegenover de Gerard Doustraat;

27-8-1888
Een beladen groote transportwagen geraakte gisteravond onklaar tusschen de tramrails in da Sarphatistraat,. ter hoogte van het wisselspoor bü het Kinder-zie kenhuis, met het gevolg dat een der wiel-assen brak. De tramwagens waren daardoor geruimen. tüd genoodzaakt hunne standplaats een eind weegsfee verleggen.

30-8-1888
Parade.
Ter kennis van het Algemeen wordt gebracht, dat hg de Par a d e op Vrijdag 31 Augustus 's middags te 12 uur: I°. het afzetten der Middenlaan zich zoonoodig zal uitstrekken van de Hortusbrug tot aan de Lijnbaansgracht;— 2°. zoo noodig voor het difileeren der troepen zullen worden afgezet de Park-, Fransohe-, Bad- en Kerklanen en de Muidergracht;— 3°. gedurende de Parade, het verkeer voor rg- en voertuigen op bovengenoemde plaatsen zal gestremd zgn en deze tfi- en voertuigen den «veg zullen moeten volgen langs Ac Nieuwe Heerengracht en de Doklaan; en 4°. de Standplaatsen voor tramwagens tüdelük zgn als Volgt: o. lön Dam-Linnaeus3traat, bg eet Hortusplantsoen en bg de Muiderpoort;— 6. lijn Plantage- ILeidseheplein, bij het Armenhuis.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1889 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 
 

 

eXTReMe Tracker