Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1888 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1887
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1887

3-1-1887
Gedurende het vierde kwartaal van het vorig jaar werden door de Amsterdamsche Omnibus- Maatschappij vervoerd 2,341,792passagiers,tegen 8,311,060 in hetzelfde tijdsverloop van 1885. Het cijfer sedert 1 Jan. was in het geheel 9,844,529 tegen 9,863,948 in 1885. Er zijn dus 19,419 passagiers minder vervoerd.

Gisteren viel een lading huiden, welke per vrachtwagen werden vervoerd, terwijl deze de tramspoor overreed in de Plantage Kerklaan van de wagen af. Het tramverkeer werd er ongeveer tien minuten door gestremd. Hetzelfde was het geval in de Marnixstraat, waar een vigilante en een handkar met een tramwagen in botsing kwamen en deze deed ontsporen.

4-1-1887
Gisterenmiddag gingen in de Haarlemmerstraat de paarden van de tramwagen N°. 8 op hol. Een politieagent bracht hen op de Haarlemmerdijk tot staan. Ongelukken hadden hierbij niet plaats.

7-1-1887
Een Hagenaar, die Zondagavond te Amsterdam vertoefde en met den tram van de P.C. Hooftstraat naar de Dam was gereden, bemerkte kort daarna, dat hij zijne portemonnee verloren had, waarin voor meer dan ƒ500 aan bankpapier en geld benevens een paar spoorwegkaartjes geborgen waren. Hij deed hiervan aangifte bij de politie, en werd reeds de volgende morgen verblijd met het bericht, dat de portemonnee met de inhoud terecht was. De tramkoetsier W. Verlee (van N°. 138) had het vermiste voorwerp gevonden en terstond bij de politie gebracht. De eerlijke vinder ontving ƒ25 beloning.

21-1-1887
Ter Secretarie is ter lezing gelegd, onder No. 29 van de lijst der stukken, de volgende missive aan B. en W. van het Bestuur der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij:
“In antwoord op Uwe geachte letteren van den 28 October 1886, No. 16130/6835 P. W., heeft het Bestuur der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij de eer U te antwoorden: 1°. dat het aanbod, door UEd. Achtb. bij dat schrijven gedaan, een werk of onderneming betreft, welke, zooals dit is omschreven, buiten de concessie valt, welke de Gemeente en de Amsterd. Omnibus-Maatschappij verbindt; 2°. dat al ware het anders, de Amsterd. Omnibus-Maatschappij zich moeielijk zou kunnen verklaren over een zoo weinig bepaald en omschreven plan als het hierboven vermeld schrijven van UEdel Achtbaren inhoudt; en 3°. dat de Amsterdamsche Omnibus-Maat schappij steeds bereid blijft in ernstige overweging te nemen, het maken en exploiteeren van nieuwe tramlijnen met al wat daarbij volgens hare concessie behoort, en blijft handhaven het recht van voorkeur, haar bij gemelde concessie in art. 1 verleend.”
(Dit antwoord heeft betrekking op de concessieaanvragen (van Sanders c.s., welke volgens de concessie aan de A. O. M. verleend, — voor zover zij de aanleg van tramlijnen in de stad betreft — alvorens daarop een definitieve beslissing te nemen, vooraf aan de A. O. M. ter exploitatie moet worden aangeboden. Red.)

19-2-1887
Parade.
Op Zaterdag 19 Februari e. k. zal te 12 uren des middags, een Parade worden gehouden in de Plantage Middenlaan. (Dit is de gebruikelijke parade ter gelegenheid van de verjaardag van Willem III, waarvoor de zelfde maatregelen worden getroffen als in voorgaande jaren; bij een volgende parade op 8 april gold dat ook) .

3-3-1887
Gisteren reed in de Hobbemastraat een beladen handkar tegen een tramwagen aan. Hierin werden twee glasruiten gebroken. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

2-4-1887
Gedurende het le kwartaal 1887 zijn door de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij vervoerd: 2,100,651 passagiers, tegen 2,056,227 in hetzelfde tijdvak van 1886.

11-4-1887
Ingezonden.
Het stedelijk bestuur wordt in overweging gegeven het stilstaan met rijtuigen op, en ook het berijden van de Dam te verbieden van kwart over 2 tot 3 uur en de tramwagens zolang te laten afrijden van de Spuistraat en het Damrak voor de Papenbrugsteeg en daar ook te laten aankomen op Dinsdag a. s. . Meermalen is het ongerief en het gevaar gebleken van het gerij door de dicht opgepakte mensenmassa. Tevens geeft men in overweging op de illuminatieavond het rechts houden voor te schrijven en er dan ook de hand aan te houden. E.

12-4-1887
Maatregelen van orde bij gelegenheid van de feesten op 12 tot 18 April 1887.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, ter bevordering van orde en veiligheid bij gelegenheid der feesten op 12 tot 18 April e. k., ten aanzien van de tramwagens (……) de volgende maatregelen zijn vastgesteld:
I°. De tramwagens zullen, zo dikwijls dit door of namens Burgemeester en Wethouders in het belang der orde en veiligheid wordt nodig geacht, de volgende standplaatsen innemen, als:
lijn Dam—Haarlemmerplein—Centraalstation en Prins Hendrikkade op het Damrak nabij de Grote Koopmansbeurs;
lijn Dam—Sarphatistraat—Linnaeusstraat en Rhijnspoor in de Beursstraat of, zo nodig, op het Rokin nabij laatstgenoemde straat;
lijn Dam—P. C. Hooftstraat—Vondelstraat en Amsteldijk in de Paleisstraat nabij de N. Z. Voorburgwal.
(…………………………………)
Volgens mededeling van de Amsterdamsche Omnibus-Maatsehappij, zal de tramdienst morgen (Woensdagavond) te zeven uren op alle lijnen gestaakt worden.

13-4-1887
Maatregelen bij de illuminatie op 13 april:
(……………………….)
e. De standplaats der tramwagens lijn Dam—Amsteldijk is van 8 uur tot een half uur na afloop van het vuurwerk tegenover de Gerard Doustraat.
(…………………………)

23-4-1887
De bekende ingenieur-architect A. L van Gendt brengt in een brochure A Propos: “De Beurs en de nieuwe Tramconcessie” (Amsterdam, C. L. Brinkman) zijn oud beursplan nog eens ter sprake, het plan waarvan de Raadscommissie van 1879 verklaarde dat 't het beste was, dat er geen betere plaats voor den bouw ener beurs kon worden aangewezen enz. enz.
De Heer Van Gendt brengt dit plan vooral in herinnering in verband met de dadelijke behoefte aan een travers(e)weg. De westelijke helft van de stad is in dat opzicht verre achtergesteld bij de oostelijke helft. De door hem ontworpen weg van het Koninklijk Paleis door de Huiszittensteeg, over de gedempte Warmoesgracht, doorsnijdende het blok huizen tussen Heeren- en Keizersgrachten, langs de Westermarkt en over de gedempte Rozengracht zou daarin voorzien. Op tal van gronden is zulk een verkeersweg een behoefte geworden, ook voor een tramverbinding, en de Heer Van Gendt pleit er ten sterkste voor, dat zulk een groot en in de toekomst toch onvermijdelijk werk van gemeentewege geschiedt en niet op de schouders van de een of andere concessionaris geschoven wordt, die de zaak natuurlijk slechts naar eigen behoefte zou inrichten.
Bij die travers(e)weg sluit zich de plaatsing van de Beurs in het te onteigenen huizenblok tegenover de Warmoesgracht aan. De schrijver van de brochure toont uit de veilingprijzen van de laatste jaren aan, dat de grondprijzen in dergelijke stadsgedeelten volstrekt niet zo hoog zijn als in het midden van de stad; in de omgeving van den Dam is de verkoopwaarde per vierkante meter 2 ½ maal zoo duur als voor de grote percelen op de Heeren- en Keizersgrachten. Daar, op dat terrein, zou voldoende plaats wezen voor een goed ingerichte Beurs. Wat er nog meer voor te zeggen valt, leert de brochure, waarvan de lezing zeer aan te bevelen is. De redenering van den Heer Van Gendt zit even stevig ineen als zijn gebouwen.

28-4-2887
GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 27 April 1886 ('s nam. 1 u.) Voorzitter Mr. G. van Tienhoven.
Ingekomen: o.a.
Missive van A. L. van Gendt, waarbij hij ter kennisneming aanbiedt een brochure getiteld: „A Propos, de Beurs en de nieuwe Tramconcessie." Deze wordt ter visie gelegd.

7-5-1887
Over een bijdrage in de kosten van de „monumentale" balustrade der Hoogesluis en ook van de hydraulische inrichting daar ter plaatse, bestond verschil van gevoelen tussen de gemeente en de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij. De scheidsrechters, aan wie de beslissing was opgedragen, hebben zich ten voordele van de Omnibusmaatschappij verklaard. De gemeente moet dus de som betalen, maar heeft dan ook de voldoening een zeldzaam monumentaal gevaarte te bezitten, zo zeldzaam, dat het wel uniek zal blijven.

2-6-1887
Gedurende de beide Pinksterdagen werden door de trams vervoerd (met inbegrip van de ontvangen overstapkaartjes) 128,000 personen en door de Havenstoombootdienst de 1e dag 10,575 en de 2e dag 17,947 personen dus tezamen 28,524 personen.

7-6-1887
Hoewel de zaak uit geen nieuw gezichtspunt beschouwende nemen de heren de Pesters, Kooy & Co. alhier, terwijl de Beurskwestie nog hangende is, de gelegenheid waar om de aandacht van de Gemeenteraad nog eens in ‘t bijzonder te bepalen op het ontwerp Van Rijsse. Evenals bij het ontwerp Werker is bij dat van de Heer Van Rijsse een oplossing aan de hand gedaan, die zoowel de eisen van het verkeer als van de goeden smaak bevredigt, doch bij het zijne het meest en wel: 1. omdat een veertig meter breede boulevard, waardoor aan de eisen van het verkeer wordt voldaan, beter past in liet kader onzer overige straten dan een van zestig meter; 2. omdat de ruimte voor het Centraalstation te klein is, vooral als de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, de Dam als algemene wachtplaats prijs gevende, er een hoofdstation kiest, en 3. omdat de naaste omgeving van de Dam, door dat plan in de allereerste plaats verbeterd, tevens verfraaid en de voortzetting van dat telkens dringender geboden werk voor tijdgenoot en nakomeling vergemakkelijkt wordt. Het enige gangbaar bezwaar dat er tegen aangevoerd zou kunnen worden berust op de onteigeningskosten, en dat bezwaar verliest volgens de adressanten zijn betekenis, wanneer men de opbrengst der beschikbaar komende bouwterreinen er tegenover stelt; terwijl er voor het algemeen nog een andere reden is die ten gunste dezer oplossing pleit. Al het geld toch, dat tengevolge van de onteigeningen uit de gemeentekas in de beurs der grondbezitter. komt, vloeit onmiddellijk weer in de zakken der burgerij terug, omdat er voor gebouwd wordt. Het is een verwisseling waarbij alle partijen gebaat zijn.

Een kind uit de Valkenburgerstraat kwam in het Hortusplantsoen onder de tram en werd in het Israelitisch gasthuis verbonden.

8-6-1887
Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam.
Om voor bezoekers der tentoonstelling het vervoer door de stad gemakkelijker en goedkoper te maken, zal de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij ook biljetten uitgeven van 15 cent, die over drie lijnen vervoer geven, naar en van het Tentoonstellingsterrein.

9-6-1887
De omnibus van Amstelveen heeft de nieuwe dienst aangevangen. Er bestaat thans gelegenheid 4 maal daags vice versa te gaan. De laatste rit is des avonds 8 uur van de Dubbele Buurt.

23-6-1887
Gemeenteraad
Na bestrijding van de motie (van de heer) Bake door de Wethouder en de Voorzitter, door de laatste op grond dat een verbreding tot aan de Cellulaire gevangenis aan de nauwe doorgang daar geen verbetering zou aanbrengen, en een gehele demping der Zieseniskade om de kosten van f 133.000 niet zou zijn gerechtvaardigd, bleef de Heer Bake zijn motie handhaven; terwijl de Heer Van Hall deed opmerken dat op de tekening van de uitbreiding van het Leidscheplein voorkwam een wachtkamer voor de tram. Is dit, vroeg hij, een fantasie van de tekenaar dan wel zal zo’n wachtkamer er komen. In het laatste geval meende hij dat dan daardoor weer een groot deel der uitbreiding zou worden opgeofferd.
In antwoord hierop antwoordde de Wethouder, dat de door de Heer Van Hall bedoelde tekening dagtekende van het jaar 1884, toen de Omnibus- Maatschappij een wachtkamer had aangevraagd, welk verzoek echter later was ingetrokken.

24-6-1887
Dat er op de baldadigheid der straatjeugd wel degelijk door de Politie gelet wordt, blijkt dat gisteren aan het bureau der 1e sectie werd gebracht een 14-jarige knaap, uit de Noorderstraat, die op de Dam het publiek in de tramwagens met proppen papier en steentjes gooide

2-7-1887
Door de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij zijn gedurende het 2e kwartaal 1887 vervoerd : 2,648,237 passagiers, tegen 2,562,071 in hetzelfde tijdvak van 1886. Totaal van 1 Januari af 4,748,888 passagiers, tegen 4,618,298 in het vorige jaar.

Gisteravond had iemand de onvoorzichtigheid op de Prins Hendrikkade uit zijn rijtuig te springen, op het ogenblik dat een tramwagen passeerde. Ernstig aan het hoofd verwond, werd hij met hetzelfde rijtuig naar het gasthuis vervoerd.

2-8-1887
Parade.
Op Dinsdag 2 Augustus e. k. zal te 12 uren des middags een Parade worden gehouden in de Plantage-Middenlaan.
(Wederom een parade met de gebruikelijke verkeersmaatregelen en traminkortingen)

12-8-1887
Waagt iemand het de baldadigheid der straatjeugd te straffen, tien tegen een dat het publiek partij voor die bengels trekt. Dit was ook weer gisteren het geval op de Dam, waar een (oploopje) ontstond, omdat de conducteur van een tramwagen een jongen, die herhaaldelijk achter op de tram was geklommen, eindelijk een slag met de zweep had gegeven, waardoor zijn neus aan het bloeden geraakte. De omstanders waren lang niet op de hand van de conducteur, en 't was goed dat de wagen wegreed. En toch hoe onverstandig om er die mensen een verwijt van te maken als ze, het waarschuwen moe, om die knapen van hun wagen te houden, eindelijk hun geduld verliezen. Maar valt zo’n jongen er onder 't rijden af en raakt hij onder die wagen, of komt hij onderweg met een anderen wagen in aanraking, zodat hij zich kwetst, dan krijgen bovendien gewoonlijk nog de koetsier of de conducteur de schuld.

16-8-1887
Naar wij vernemen is het kapitaal voor de aanleg ener tramverbinding van Amsterdam naar Edam, over Broek in Waterland en Monnikendam, nagenoeg gevonden.

22-8-1887
Door de h.h. A. J. Bos c.s. is, naar aanleiding van het rapport der raads-commissie tot onderzoek van de aanvragen om concessie voor Tramlijnen, hun concessieaanvrage zoveel mogelijk volgens de conclusie van dat rapport gewijzigd. Zij verklaren zich thans voor de door hen aangevraagde tramlijn: Kerklaan, Nieuwmarkt, Centraalstation, Nieuwe Zijds Voorburgwal, Westermarkt, Nassaukade, met bevoegdheid deze lijn eventueel te verlengen in ‘t stadsgedeelte begrensd door de Overtoom (Noordzijde) en de Haarlemmerweg, bereid de gemeente aan te bieden.
1. de kosteloze overdracht van de erven der percelen aan de Heerengracht over de Warmoesgracht 192 en 190 en de daarachter aan de Keizersgracht belendende;
2. een bijdrage aan contanten ad ƒ 50,000;
3. een vaste jaarl. uitkering van ƒ25,000, te verhogen met ½ pCt. van de bruto ontvangsten voor elk procent dat het dividend aan de aandeelhouders der op te richten Naaml. Vennootschap uit te keren boven 8% stijgt, en
4. de vastgestelde cautie van f 100.000 met oplopende rente, het eigendom blijvende der vennootschap, wanneer zulks nog nodig wordt geoordeeld. De noodzakelijk geachte verbinding van de Dam met de Noordwestzijde der Gemeente wordt, volgens de aanvragers, door deze aanbieding onmiddellijk verkrijgbaar gesteld, buiten bezwaar van de Stedelijke financiën, terwijl de uitgestrekte bouwterreinen der Gemeente in dat stadsdeel tot waarde komen door het gemakkelijk bereikbaar worden daarvan. Zij verklaren zich bereid, bij aanneming van deze aanbieding, voor de ontworpen tramroute te volgen: de door de Raadscommissie voldoende geachte route door de Paleisstraat, de O. Z. van het Singel en de te dempen of te overwelven Warmoesgracht, onder bereidverklaring de tramroute bij verbreding van de Huiszittenstegen, onmiddellijk zonder vergoeding derwaarts te verplaatsen.

31-8-1887
Op Woensdag 31 Augustus e. k., te 12 uren des middags, zal eene parade worden gehouden in de Plantage-Middellaan.
(Ook bij deze parade gelden weer de gebruikelijke maatregelen)

26-9-1887
De „Amsterdamsche Parapluie-bazar" (Nieuwendijk 69 en Koningsplein 20) verdient een prijsje voor een zeer aardige reclame: een net tramkaart-tasje, waarop van buiten enige tramlijnen, schitterend verguld op zwart, getekend zijn, — juist dat gedeelte van het net waardoor men de beide adressen kan aanstippen — en van binnen een adreskaart, oogbedrieglijk in de vorm van een tramkaartje, bevattende. Dit tasje is zeker een geschenk voor de klanten.

19-10-1887
Op de Geldersche kade rukte zich gistermiddag een os van zijn geleider los en ging op hol. Aan de De Ruyterkade werd het dier tot staan gebracht, doch eerst nadat het voor de Schreierstoren tegen een daar voorbij komende tramwagen was gerend, waarbij het beest met zoveel kracht tegen het slijkbord aankwam dat dit ineengedeukt werd. Gelukkig konden de koetsier en een passagier zich tijdig bergen.

24-10-1887
Beantwoording vragen bij de algemene beschouwingen begroting 1888
Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillende aard. B. en W. zullen aan de Raad voorstellen doen omtrent de concessieaanvragen voor tramaanleg in deze Gemeente, zodra de voorbereiding voor de oplossing van dit hoogst moeilijke vraagstuk is afgelopen.

1-11-1887
GEMEENTERAAD.
Zitting van Zaterdag 29 Oct. 1887 ('s nom. ½ 2 uur.) Voorzitter Mr. G. van Tienhoven.
Begroting 1888
IV. Ontvangsten van verschillenden aard. No. 69 b. Amsterdamsche Omnibus Maatschappij. Bij dit nummer werd door den Heer Muijsken, in overeenstemming met hetgeen in het sectieverslag en in de Memorie van Beantwoording daaromtrent voorkomt, gevraagd hoe het staat met de concessieaanvragen Sanders en Bos.
Hij acht "het in het belang zoowel van het publiek als der concessionarissen, dat hieromtrent meer licht verspreid worde dan de zinsnede in de Memorie van Beantwoording. „B. en W. zullen aan den Raad voorstellen doen omtrent de concessie-aanvragen voor tram-aanleg in deze Gemeente, zoodra de voorbereiding voor de oplossing van dit hoogst moeielijke vraagstuk is afgeloopen."
Door de Heer Van Nierop werd tevens opgemerkt, dat er in de tramlijnen zijn die aansluiting missen, b.v. de lijn Sarphatistraat loopt dood, die van de Plantage-Marnixstraat loopt niet door. Spr. meende dat de Omnibus-maatschappij in deze moest voorzien en daarom vestigde hij op dit onderwerp de aandacht van het D. B.
Door de Wethouder van Publieke Werken de Heer Coninck Westenberg werd geantwoord, dat hij geen ander antwoord geven kon dan in de Memorie gegeven was. De plannen waren in bewerking. Het was een hoogst moeielijke kwestie en de technische bezwaren waren nog lang niet overwonnen. De stilstand is intussen niet nadelig geweest, want de concessionaris Bos heeft nog onlangs andere plannen aan de Raad medegedeeld. De zaak zal niet langer dan nodig is worden opgehouden, maar zodra er een afgerond plan is zal het de Raad bereiken.
De bezwaren van de Heer Van Nierop achtte de Wethouder gegrond, er moet dus een onderzoek worden ingesteld en er moet getracht worden te bedingen, dat er wagens moeten lopen van de ene terminus van de weg tot de andere. Er zal met de betrokken personen over gesproken worden om in deze tot een voor het publiek gunstig resultaat te geraken.
De Heer Muijsken is niet bevredigd door het ontvangen antwoord dat hij vaag noemde. Hij had gewenst dat uit het antwoord zou gebleken zijn hoe ver het nu staat met de Omnibus-Maatschappij in deze zaak en welke overeenstemming daarmede omtrent de plannen van de concessionarissen Sanders c. s. is verkregen. Spr. vond het dodend voor de energie en ondernemingsgeest van de Amsterdamse burgerij dat eene zaak, die nu reeds van voor zes jaren dagtekent, nog niet zo ver is dat men er de oplossing kon zien.

7-11-1887
Op de Prins Hendrikkade bij de Kraansluis, brak deze morgen de as van een met hout beladen wagen van de heren Van Gelder & Co., waardoor de tram geruime tijd werd belemmerd en de passagiers moesten overstappen.

26-11-1887
Twee dagen geleden kwam men ons boodschappen, dat een vijfjarig meisje op de Weteringschans door een tramwagen overreden was. Gisteren deelde een man, die het, naar zijn betuiging, zelf gezien had, ons eveneens mede, dat een vijfjarig meisje, nu echter in de Marnixstraat, maar toch ook door een tramwagen, “deerlijk" was overreden. En heden wordt in een der dagbladen bericht, dat eergisteren in de Marnixstraat een vijfjarig meisje door de tram overreden is niet alleen, maar bovendien „stierf in de politiepost, waarheen het was vervoerd." Dit is waarschijnlijk hetzelfde meisje, dat, sedert jaren reeds, nu eens uit ramen valt, dan in grachten verdrinkt, dan weder in kelders stort of ook wel onder zware omver gewaaide palen verpletterd wordt, en toch steeds dit veelbewogen bestaan blijft voortzetten. Dat zij zulk een taai leven leiden kan en nimmer ouders over de rampen, die haar treffen, treuren, vindt zijn oorzaak hierin, dat zij niets is dan een kind der verbeelding.

2-12-1887
Bjj het verlaten van een tram wagen op de Dam, gleed hedenmorgen een juffrouw uit en bekwam hierbij zulke ernstige kneuzingen, dat zij per vigilante naar hare woning in de Willemsparkstraat moest gebracht worden.

Op de Utrechtschestraat kwam gisterenmiddag tegen half vijf een tramwagen in botsing met een handkar, tengevolge waarvan het tramverkeer tien minuten gestremd werd

23-12-1887
Deze morgen, de eerste nadat de Wintervorst geacht mocht worden zijn heerschappij te hebben aanvaard, was alles in en om onze stad met een witte wade van glinsterende rijp bedekt. Jammer genoeg kon dit niet dan van zeer nabij bewonderd worden door de dichte mist die overal heel laag hing en bij voorbeeld, de bewoners van de ene zijde onzer grachten belette de overkant te zien. Het tramverkeer ondervond bijna geen belemmering. Hier en daar werd langzamer dan gewoonlijk gereden, en de wachters aan de wisselpunten hielden de koetsiers omtrent de nadering van wagens door hoorngeblaas op de hoogte, terwijl de trams weder door een of meer belslagen berichtten van welken kant zij kwamen.

28-12-1887
„IJs in het water!" riepen inzonderheid de jongeren onder ons, maar verder ook de oudere wintersportliefhebbers elkander op de Kerstdagen toe, en „Mooi weer!" was de kreet hedenmorgen, toen elke tramwagen op een blauw-rood vlaggetje aankondigde, dat de ijsbaan van de Amsterdamsche Sportclub geopend was, en de zon zo lustig scheen of zij iedereen wilde toeroepen: „Naar buiten, naar buiten!" Dat er reeds dadelijk door een groot aantal liefhebbers van schaatsenrijden gehoor aan gegeven was, bleek bij een bezoek aan de rijbaan van genoemde club, maar niet minder op die van de Amsterdamsche IJsclub. Hier was het reeds vroeg bijzonder druk. Maar bij beiden is het ijs mooi. Die van de Sportclub, op het terrein achter het Rijksmuseum, bereikt men, aan de Van de Veldestraat ingaande, over een flinke weg, die verder langs de tribune naar de tobogganningbaan loopt. Aan die weg zijn ook een paar verversingstenten opgeslagen. Het meeste bezoek zal echter zeker te beurt vallen aan het aardige oud-Hollandse huisje, waar nu „de schaats" uithangt en waar menigeen wel eens zal „aanleggen". De hardrijdersbaan heeft, gelijk men zich herinneren zal, een ellipsvorm en een lengte van 800 meter. Daar binnen ligt de ruimte voor gewone rijders.

29-12-1887
(………………)
De sneeuwbuien, die zich gisteren op de dag slechts zo nu en dan ontlastten, volgden elkander tegen de avond met steeds korter tussenpozen op en hadden spoedig straten en grachten met een dikke laag bedekt. Moge de jeugd al jubelen hoe dichter de warrelende vlokken zich aaneensluiten, —konden de paarden ons hun mening op dit punt kenbaar maken, dan betwijfelen wij of zij dit ook in de vorm van een jubeltoon zouden doen. Zwoegend toch moeten de wagens en rijtuigen door de zich opeen pakkende massa worden heengetrokken, waarbij hun de „lange haver" meestal niet met mate wordt toegediend. Ook het tramverkeer leed enigszins onder de belemmerende invloed van de sneeuw. Er moest, wilde men de wagens er door krijgen, met dubbele spannen worden gereden, waarmede een vermindering van het aantal ritten gepaard ging, maar wat echter niet verhinderde dat hoewel de sneeuw aanhoudend in dikke vlokken vallen bleef, — dank zij de 12 pekelwagens die de gehele avond hun zilte inhoud in kwistige overvloed op de rails uitstortten, — de dienst tot het einde toe kon worden volgehouden. Hij behoefde ook hedenmorgen niet te worden gestaakt. Een 200- à 300-tal mannen hadden in de loop van de nacht de hinderlijkste plaatsen schoon gemaakt en het zout — waarvan in deze weinige dagen door de Omnibus Maatschappij reeds ca. 50,000 kilo verbruikt is — droeg het zijne bij om de rails althans zo bruikbaar te maken, dat deze, zij het dan ook met dubbel span, ook nu weder berijdbaar waren.
 

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1888 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 
 

 

eXTReMe Tracker