Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1883 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1882
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1882

7-5-1882
In de eergisteravond gehouden gewone vergadering van de afdeling Amsterdam der Vereeniging ter bevordering van de Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, (……………………)
Hierna werd nog een uitvinding behandeld, nl. de petroleumlamp van Hitchcock, een Amerikaan. Deze lamp verspreidt een vlam, wier lichtkracht het gas evenaart, en heeft daarenboven de verdienstelijke eigenschappon, dat zij zonder gevaar en zonder glas wordt gebruikt. Zij valt om, doch de olie loopt niet uit de metalen peer. In de wagons van de Rijnspoorweg naar Emmerik is ze in gebruik, ook wordt in een tramwagen van de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij en in de Prinses Elisabeth, van de lijn Vlissingen-Queensborough, sedert 3 weken een proef met het goed gevolg genomen.

25-5-1882
De Amst. omnibus-maatschappij is begonnen met het afbreken van de gebouwen der begrafenisvereniging op de Stadhouderskade. Na wederopbouw zullen de stallen der maatschappij daar komen en zal de begrafenisvereniging de gebouwen der omnibusmaatschappij op de Overtoom in gebruik nemen.

26-5-1882
Aan de Prins Hendrikkade bij het Schipperstraatje werd gisterenavond een meisje, dat onder het touwtje springen struikelde, door de tram overreden; het kind verloor een arm.

1-6-1882
Voor zoverre onze aanvragen om inlichtingen dienaangaande zijn beantwoord , zijn wij in staat gesteld cijfers te noemen , nl. de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij vervoerde op de beide (Pinkster)dagen 90,000 personen; aan het station der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij werden 17,000 kaartjes uitgegeven. De Gooische stoomtram vervoerde 27,000 personen.

4-6-1882
Heden is door de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij in het Café Panorama, Plantage te Amsterdam, onder beheer van de architect G. B. Salm, aanbesteed: Het dempen van een gedeelte der Roetersloot, het maken van een stenen wal en verdere rioolwerken. Ingekomen 10 inschrijvingsbiljetten, de minste inschrijver alhier I. Westmaas, te Amsterdam, voor de som van ƒ 10094.

8-6-1882
Het maken van remises en werkplaatsen voor rekening van de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij onder beheer van de ingenieur A. L. van Gendt, is gegund aan den heer D. Tamminga, voor een som van f 53,000.

15-6-1882
Openbare Kennisgevingen.
Ter Secretarie zijn ter lezing neergelegd de volgende te behandelen stukken:
No. 304, Voordracht der commissie voor rentegevende eigendommen, om aan de Amst. Omnibusmaatschappij te verkopen een stuk grond aan de Stadhouderskade bij de Vondelkade Nr. 2, voetstoots groot 33.54 centiaren, voor ƒ 2,683.20 vrij geld.

Op het Damrak, op het drukke trampunt bij de Zoutsteeg, werd heden door tramwagen N°. 20 van de lijn Haarlemmerplein een vrouw overreden, met het ongelukkig gevolg dat zij overleed.

16-6-1882
Gisteren viel weer een werkman op de Overtoomscheweg achterover van de tram, toen hij er afsprong. Gelukkig bekwam hij weinig letsel.

23-6-1882
INGEZONDEN STUKKEN. TRAM-ONGELUKKEN.
Er is een vrouw overreden door de tram op het Damrak voor de Zoutsteeg ; dat is bekend, maar aan wie ligt de schuld?
Sedert jaren zit op de hoek van die steeg een oude gebrekkige man. Een even oude vrouw strompelt gestadig van de steeg naar de grachtkant, waar de stoomboot ligt, om bootkaartjes te verkopen; dan weer naar de steeg om tramkaartje aan de voorbijgangers aan te bieden en gaat voortdurend over de tramweg en steeds tussen komende en gaande tramwagens door.
Nu ligt het toch voor de hand, dat zulke oude stumpers te eniger tijd zullen misstappen, en als zij overreden worden, aan wie dan de schuld? Men moest het niet toegestaan hebben, dat zulke oude sukkels op zulk een gevaarlijk punt, onder zo een druk verkeer (en nog wel op een kruisweg) zich zo maar onder 't gevaar wagen en zich daar gestadig bewegen. leder verstandig mens kan wel begrijpen, dat zulke oude mensen door de drukte somtijds duizelig worden en aan toevallen of verstandsverbijstering onderhevig zijn.
Maar deze mensen zijn het niet alleen, die in gevaar verkeren, neen! het publiek in het algemeen wordt nodeloos bemoeilijkt; op de drukste punten der stad toch wordt men steeds aangelopen om kaartjes te kopen, en pas heeft men de een afgewezen of aan de andere zijde wordt men weer in zijn weg gestuit door vernieuwde aanbieding van tramkaartjes, hetwelk bij het gestadig kruisen der rij- en voertuigen ieder in verwarring brengt, maar vooral mensen op zekere leeftijd, en wonder is het dat er niet meer ongelukken gebeuren. Het is een zeker verkeerd geplaatst medelijden, dat (men) aan zulke veelal oude en sukkelende lieden toestaat zich met die kaartjesverkoop bezig te houden. v. O.

30-6-1882
Voor zover Nieuwer-Amstel betreft, is thans aan de heer Th. Sanders door de Raad dier gemeente gunning verleend voor de stoomtram Amsterdam—Amstelveen en omliggende gemeenten. Gelijk men zich herinnert, is de aanvrage om ook het spoor om onze stad te mogen leggen nog aanhangig. Met het oog op latere aansluiting daarmede, begint de thans toegestane lijn aan de Ringbaan achter het nieuwe Rijksmuseum en loopt, ten zuiden van de P. C. Hooftstraat, door de ontworpen (Houbraaken)straat, die de terreinen achter genoemd museum met het nieuw aangelegde Willemspark (naast het Vondelpark) verbindt. Vervolgens gaat zij door het Willemspark over en langs den Amstelveenscheweg, die door aanplemping, afrastering en beplanting, voor het verkeer van wandelaars en voertuigen niet in bruikbaarheid zal verliezen. Door het dorp Amstelveen strekt de lijn zich vervolgens uit tot Aalsmeer; terwijl twee zijtakken naar Uithoorn en Ouderkerk worden aangelegd. Even voorbij laatstgenoemde gemeente komt een halte en snijdt zij het Rijnspoor ter bereiking van Diemerbrug. Het werk moet, krachtens de vergunningsvoorwaarden, binnen achttien maanden na dagtekening van het Raadsbesluit voltooid zijn. Het gemeentebestuur heeft tevens bedongen, dat jaarlijks een zeker aantal plaatskaartjes tegen verminderde prijs (vijf cents) beschikbaar gesteld moeten worden ten behoeve van onvermogende gemeentenaren, die zich voor de een of andere aangifte ten Raadhuize hebben te vervoegen. Door kosteloze uitreiking dier kaartjes tracht het bestuur zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het ongerief, dat de standplaats van het Raadhuis in een zo uitgebreide gemeente altijd voor een groot aantal ingezetenen moet opleveren.

30-6-1882
GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM.
Zitting van Woensdag 28 Juni. (Vervolg en slot.)
No. 304. Voordracht der commissie voor rentegevende eigendommen, om aan de Amst. Omnibusmaatschappij te verkopen een stuk grond aan de Stadhouderskade bij de Vondelkade No. 2, voetstoots groot 33,51 centiaren, voor ƒ 2,683.20 vrij geld. Aangenomen.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1883 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 
 

 

eXTReMe Tracker