Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1879 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1878
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1878

17-1-1878
Gemeenteraad van Amsterdam.
Zitting van Woensdag 16 Januari, te 1 uur.
Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergadering doet de Voorzitter, jhr. mr. C. J. A. den Tex, mededeling dat o. a. zijn ingekomen:
— Adres van het bestuur der Amsterdamsche Omnibus- Maatschappij, waarbij vergunning verzocht wordt tot het aanleggen en exploiteren van een tramlijn Dam—Plantage, en tot het in verband daarmede uitbreiden van de tramlijn Dam—Sarphatistraat. Gesteld in handen van B. en W. tot preadvies.

18-1-1878
Zoals men uit het Raadsverslag zal opgemerkt hebben, is door het bestuur der Amst. Omnibusmaatschappij aan het stedelijk bestuur vergunning gevraagd voor de aanleg van een nieuwe tramlijn Dam—Plantage. Bij goedkeuring der plannen zal de lijn lopen van de Dam langs Rokin, Sophiaplein, over het bestaande spoor in de Reguliersbreestraat, en het Rembrandtplein. Van daar begint de nieuwe lijn langs Amstelstraat, Blauwbrug, Nieuwe Amstelstraat en Muiderstraat naar het eind der Middenlaan. Van dit punt loopt de lijn terug over de Hortusbrug, Nieuwe Heerengracht, J. D. Meijerplein, Nieuwe Amstelstraat, Blauwbrug, langs Binnen-Amstel en Rokin naar de Dam. Overal waar heen en terug dezelfde wegen worden gepasseerd, is dubbel spoor voorgesteld, zodat men op de ganse weg nergens oponthoud heeft.
Tegelijkertijd wordt een spoor gelegd van de Utrechtschestraat af over het Rembrandtplein door een der dwarsstraten naar het spoor op de Erwtenmarkt. Behalve in de Utrechtschestraat krijgt dus de drukke lijn Dam—Sarphatistraat overal dubbel spoor waardoor de meeste wissels vervallen en dus ook het wachten op die plaatsen. De snelheid zal daardoor zeer worden bevorderd. Het dubbel spoor vereist verbreding van het Rokin, de Blauwbrug en wijziging van de afrit van de Hortusbrug, voor welke verbreding door de Maatschappij ƒ 100.000 vergoeding aan de stad wordt aangeboden.

21-1-1878
De Kamer van Koophandel en Fabrieken zal Dinsdag te 21 uren vergaderen ter behandeling van een concept missive naar aanleiding van het door Burgemeester en Wethouders alhier gevraagd advies op het verzoek der Amst. Omnibus Maatsch., dat de brug in het Rokin niet meer, (en) de Hoogesluis slechts op enkele uren van de dag ten behoeve der scheepvaart wordt geopend.

31-1-1878
Gemeenteraad van Amsterdam.
Zitting van Woensdag 30 Januari
O. a. zijn ingekomen:
Adres van Jacob Meijer c. s., verzoekende de aanvrage der Amsterd. Omnibus- Maatsch. om vastmaking der brug bij “Arti et Amicitiae” en beperking van de opening der brug in de Hoogesluis van de hand te wijzen. In handen van B. en W. om te behandelen bij het adres der A.O.M.

22-2-1878
Dinsdagavond omstreeks elf uur had op de Dam alhier een niet geringe volksoploop plaats, veroorzaakt door enige matrozen aan wie, volgens de een, door de conducteurs der trams geweigerd werd mede te rijden, maar die, volgens de ander, de paarden vóór de trams bespannen, hadden mishandeld. Hoe dit zij, het resultaat van een en ander was, dat het tussen de matrozen, burgers en conducteurs tot handtastelijkheden kwam, waarop, toen eindelijk de politie, bijgestaan, door de wacht aan het paleis, verscheen, een paar matrozen in arrest werden gebracht. Een matroos wist te ontsnappen, die echter enige ogenblikken later in de Beursstraat door een nachtwacht werd aangehouden. Deze was echter alleen en niet bij machte de belhamel in arrest te brengen, hij werd, ofschoon hij herhaaldelijk aan de zeker 200 nieuwsgierigen, waaronder zich ook een paar infanteristen bevonden, om assistentie vroeg, door niemand bijgestaan.
De matroos wist zich los te rukken en zette het op een lopen, doch werd opnieuw door genoemde nachtwacht achterhaald, waarna hij en een voorbijkomend persoon, de heer P. van Beuningen, alhier, de matroos vastgrepen. Deze beide personen kwamen nu met de arrestant in de Papenbroeksteeg terecht, alwaar door de steeds toenemende mensenmassa zulk een gedrang ontstond dat de beide personen, die de matroos steeds vasthielden, na van het welopgevoed Amsterdamse publiek enige stompen en schoppen ontvangen te hebben, niet meer bij machte waren hem langer vast te houden. Onder een algemeen hoera ging de matroos er van door; twee agenten van politie verschenen juist op dat ogenblik, doch zij kwamen ditmaal te laat.
Het publiek schijnt alzo nog steeds zoveel mogelijk de politie te blijven tegenwerken, en de beiden infanteristen was de bekende dagorder zeker door 't hoofd gegaan.

25-2-1878
Ter bevordering van het snel en geregeld verkeer zal door de A. O. M. op de tramlijn Dam— Leidscheplein een proef genomen worden met een zelfwerkend telegraaftoestel, welk op de Dam signaal geeft als een wagen vertrekken moet. Het doel van dit toestel is te zorgen dat de rijtuigen, op het juiste ogenblik vertrekkende, geen oponthoud op de wisselplaatsen ondervinden. Gelukt deze proefneming voldoende, dan zal onder goedkeuring van B. en W., op alle lijnen waar geen dubbel spoor komt, het zelfwerkend signaalsysteem worden toegepast. De wijze waarop het toestel werkt is hoogst eenvoudig. Op het Spui, ter hoogte waar de wagens langs de brandweerpost rijden, wordt een beweegbare arm geplaatst, die telkens, als een wagen van de A.O.M, passeert, aangeraakt wordt door een staafje daartoe aan de rijtuigen aangebracht. Hierdoor geeft de elektrische stroom het signaal.

16-4-1878
Zondagnamiddag is een bejaard heer die de onvoorzichtigheid had nabij de Dam uit een rijtuig van de paardenspoorweg te stappen, terwijl het nog in volle gang was, gestruikeld en getroffen door het achterwiel van de wagen. Bewusteloos en zwaar aan het been gewond is hij in het Café St.Nicolaas op de hoek van de Dam gebracht, van waar hij naar het Binnengasthuis is vervoerd.

14-5-1878
De Directeur der »Kiosk-onderneming«, alhier, heeft in een circulaire het doel van zijn onderneming uiteengezet. Om het nieuwe van de zaak ontlenen wij er aan, dat in de kiosken bestellingen zowel voor de handelaars als voor de ingezeten aangenomen worden en dat men zorgt voor de plaatsing van advertenties in de dagbladen. In de kiosken zullen voorhanden zijn: de voornaamste binnen- en buitenlandse dag- en weekbladen, omnibuskaartjes, briefkaarten, postzegels enz. Met de verkoop in de kiosken zullen fatsoenlijke weduwen worden belast.

13-6-1878
Door de directie der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij is aanvrage gedaan bij het gemeentebestuur van Amsterdam, om ten behoeve der tramlijn Leidscheplein—Plantage op enige gedeelten dubbel spoor te mogen leggen en een enkel tramspoor te mogen leggen op de Weesperstraat, de Keizersgracht, het St. Antonies-plantsoen tot aan de tegenwoordige standplaats in de Plantage.

27-6-1878
Gemeenteraad, zitting van Woensdag 26 Juni, 1 uur.
Adres van het bestuur der A. O. M. waarbij onder overlegging van schetstekeningen verzocht wordt om goedkeuring van de daarbij aangegeven tramlijn Dam-Haarlemmerplein en afstand van een stuk grond in huur, ten einde daarop een remise te bouwen. In handen van B. en W. gesteld.

24-7-1878
Omstreeks 11 uren is hedenmorgen in de Damstraat een vrouw door een omnibus der A. O. M. overreden. Zij werd zwaar gekneusd naar het gasthuis gebracht.

31-8-1878
Aan de Raadsleden is rondgezonden en ter inzage van een ieder op de stadssecretarie neergelegd: No. 346. Voorstel om aan de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij vergunning te geven tot het aanleggen en exploiteren van een paardenspoorweg van het Droogbak over de Haringpakkerij. langs Texelschekade en over het Damrak naar de Dam. De aanstaande opheffing van het station van de Hollandsche Spoorweg is aanleiding tot dit verzoek, zonder dat echter de Maatschappij haar verplichting tot het leggen van de lijn Dam—Haarlemmerplein, in het Raadsbesluit van 31 Mei 1876 vastgesteld, wil ontduiken. Verder vraagt zij de grond in huur, nodig voor een rijtuigloods en werkplaats op bet Droogbak. In verband met de voordracht van B. en W. van 5 en 9 aug. omtrent bestemming van de gronden aldaar, waarover nog niet is beslist, kan aan dit verzoek niet worden voldaan. Verder zal, zolang de korenbeurs nog bestaat, de paardenspoorlijn tijdelijk een andere richting moeten volgen dan die geprojecteerd over het terrein van dat gebouw. De Commissie van Bijstand achtte de verbreding der Texelschekade in het belang van bet openbaar verkeer op groter schaal wenselijk, dan door de Maatschappij wordt voorgesteld. Dit ontraden B. en W. op grond van de kosten daaruit voor de gemeente voortvloeiende.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1879 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 
 

 

eXTReMe Tracker